изпълнението на решение № 458 от 10.06.2005 г. по адм. Д. № 227/2004 г. на ПОС, потвърдено с решение № 2338 от 06.03.2006 г. по адм. д. № 8662/2005 г. на ВАС, отнасящо се до компетентния орган за про

Изх. № 08-Д-5
София 30.10.2006
ДО
ОБЩИНА
гр.Д И М И Т Р О В Г Р А Д
бул. «Г.С. Раковски» 15
Уважаеми г-н ……………………,
В отговор на въпросите, които поставяте относно изпълнението на решение № 458 от 10.06.2005 г. по адм. ДИзх. № 227/2004 г. на ПОС, потвърдено с решение № 2338 от 06.03.2006 г. по адм. дИзх. № 8662/2005 г. на ВАС, отнасящо се докомпетентния орган за произнасяне по жалба срещу съобщение за определяне на такса за битови отпадъци за 2003 г. на „Комхолдинг” АД – гр. Димитровград, Ви уведомяваме:
Вземанията за такса за битови отпадъциза 2003 г. са данъчни вземания по смисъла на § 1, т. 2 от ПЗР на ДПК /отм./, а съобщенията за задължения за такса за битови отпадъци за 2003 г. имат силата на данъчен акт/чл. 60, ал. 1 ДПК /отм./.
Според чл. 60, ал. 3 ДПК /отм./ съобщението подлежи на обжалване по административен ред пред териториалния данъчен директор, който се произнася в 30-дневен срок с решение.
С решение № 458 от 10.06.2005 г. по адм. дИзх. № 227/2004 г., потвърдено с решение №на ВАС,ПОС прави предписаниe преписката да бъде изпратена „на Териториалния данъчен директор Хасково за разглеждане на жалбата на „Комхолдинг” АДвх. № 838 /23.01.2004 г. при ДП Димитровград , подадена до Териториална данъчна дирекцияХасково, по чл. 60, ал. 3 от ДПКсрещу размера на такса смет ..”
От 01.01.2006 г. всички права и задължения в производствата по установяване и събиране на местни данъци преминахавърху общините по силата на закон /чл. 4, ал. 1 ЗМДТ/. В процеса на администриране на местните данъци служителите на общините имат правомощията на органи по приходите на НАП /чл. 4, ал. 3 ЗМДТ/.
По силата на § 5, ал. 3 от ПЗР на ДОПК разпоредбите на този кодекс се прилагат от органите на Националната агенция за приходите, съответно на Агенцията за държавни вземания, и за процесуалните действия по незавършените административни и изпълнителни производства към датата на влизането му в сила.
В конкретния случай съдебното производство е висящо към момента на влизане в сила на ДОПК, но е приключило с произнасянето на ВАС с решение. Незавършено е административното производство по жалбатана „Комхолдинг АД” Димитровград, което обстоятелство мотивира прилагането на ДОПК относно процесуалните действияв това производство.
В производствата по установяване и събиране на местни данъци правомощията на териториален директор по ДОПК се упражняват от ръководителя на звеното за местни приходи на съответната община /чл. 4, ал. 5 ЗМДТ/, вследствие на което според насжалбата следва да бъде разгледана от този орган.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОРНА НАП:
/М. МУРГИНА/

Оценете статията

Вашият коментар