прилагането на чл. 58, ал. 4 ЗМДТ изразяваме следното становище, което е предоставено и на Националното сдружение на общините в Република България :

Изх. № 08-Г-2
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
В отговор на поставените въпроси относно прилагането на чл. 58, ал. 4 ЗМДТ изразяваме следното становище, което е предоставено и на Националното сдружение на общините в Република България :
С изменението на чл. 58, ал. 4 ЗМДТ /както и на чл. 60, ал. 6 и ал. 7 ЗМДТ, обн. ДВ бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г./ отпадна освобождаването от данък на превозните средства, спрени от движение или превозните средства, за които е върнат регистрационния талон до края на предходната година според текста на ал. 4 на чл. 58 в редакцията й до 01.01.2007 г.
Налице е съществена разлика между режима на превозните средства, които няма да се ползват временно /спрени са от движение/ и превозните средства, които няма да се използват и са предадени за разкомплектоване. Първите са превозни средства, които подлежат на облагане с данък, но за периода на спирането им от движение бяха освободени от данък, докато втората група са превозни средства, които след предаването им за разкомплектоване не се облагат с данък.
Собствениците на МПС, които до 31.12.06 г. са представили удостоверение за спиране от движение на МПС, от 01.01.2007 г. дължат данък върху превозните средства за спрените от движение ПС.
Бихме искали да обърнем внимание на обстоятелството, че според чл. 58, ал. 4 ЗМДТ, в сила от 01.01.2007 г., данък не се дължи от началото на годината, следваща годината на предаването на МПС за разкомплектоване, според трайната практика по прилагането на чл. 58, ал. 4 ЗМДТ в редакцията й до 01.01.2007 г. Този запис влиза в противоречие с правилото на чл. 60, ал. 5 ЗМДТ, според което платеният данък за превозни средства, които са унищожени, се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от месеца на унищожаването. § 1, т. 18 от ПЗР на ЗМДТ дава легално определение на „унищожени превозни средства“, според което такива са „превозните средства, приети за разкомплектоване и съхраняване на определени за това места и превозните средства, неподлежащи на възстановяване“. Очевидно е, че двата текста обхващат в регулативния си обхват превозните средства, приети за разкомгшектоване. Различията между тях са в условията и момента на прекратяване на облагането.
Анализът на двете разпоредби налага следните изводи: ал. 4 на чл. 58 ЗМДТ урежда по различен начин момента на преустановяване на облагането с данък на превозните средства, предадени за разкомгшектоване, в сравнение с другите хипотези на унищожени превозни средства, обхванати от чл. 60, ал. 5 ЗМДТ. Тъй като предадените за разкомплектоване ПС не могат да бъдат облагани по начин, по-неблагоприятен в сравнение с другите унищожени ПС, правилото за прекратяване на облагането по чл. 60, ал. 5 ЗМДТ следва да се прилага във всички случаи, т.е. и спрямо превозните средства, приети за разкомплектоване.
Когато собственик на превозно средство представи удостоверение за предаването му за разкомгшектоване и удостоверение от „КАТ-ПП“, че на същото ПС е прекратена регистрацията, облагането се преустановява от месеца, следващ месеца на предаването за разкомплектоване.
Не е необходимо да се предекларират спрените от движение МПС, за които от 01.01.2007 г. се дължи данък. Програмният продукт, обработващ декларациите по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ, начислява задължения за тези автомобили.
Свидетелството за регистрация на превозно средство се връща в съответната служба на „КАТ – ПП“, в която ПС е регистрирано за движение. Според чл. 19, ал. 4 от Наредба № 1-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, част първа от свидетелството за регистрация се маркира като невалидна и след това се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията.
Удостоверението за предаване за разкомгшектоване на МПС се издава от лице, което притежава разрешение за извършване на тази дейност, издадено по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците. Удостоверението се издава по образец, одобрен от министъра на вътрешните работи, който съдържа реквизитите, изброени в чл. 15, ал. 2 от Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства /приета с ПМС № 311 от 17 ноември 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., обн. ДВ. бр. 104/2004 г./. Копие от удостоверението за предаване за разкомгшектоване се изпраща на сектора „КАТ- ПП“ от оператора, който го е издал, в 14-дневен срок от приемането на превозното средство. /
Преустановяване на облагането с данък настъпва във всички случаи на превозни средства, на които е прекратена регистрацията им за движение в рС ПП“, не само при предаването им за разкомплектоване.
//

Оценете статията

Вашият коментар