Използвани през 2007 г. слежебни бележки по чл.38 от отменения Закон за облагане доходите на физическите лица.

Изх. № 26-Д-112
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Използвани през 2007 г. слежебни бележки по чл.38 от отменения Закон за облагане доходите на физическите лица.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (вх. № 26-Д-112/23.11.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Във връзка с прилагането на отменения Закон за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) за 2006 г. бяха утвърдени два образеца на „Служебна бележка“ по чл.38 от същия закон (ДВ, бр.1 от 2006 г. и бр.2 от 2007 г.). Вторият образец бе предвиден само за годишното преизчисляване на данъка от основния работодател в съответствие с разпоредбите на § 4, ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на влезлия в сила от 1 януари 2007 г. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДЦФЛ).
Абстрахирайки се от факта, че основанието, на което са утвърдени горепосочените образци (чл.38 от ЗОДФЛ) е отпаднало, считаме, че служебните бележки, издадени в периода до 13 ноември 2007 г. (датата на обнародване на образеца на служебната бележка по чл.45, ал. 1 от ЗДДФЛ), могат да се ползват при годишното определяне на данъка от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември, при условие, че съдържат необходимата за тази цел информация.
Следва да имате предвид, че в служебните бележки по чл.38 от ЗОДФЛ (отм.) не е налице информация за действителния размер на сумите за доброволно осигуряване и застраховане, както и за сумите за дарения, удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение. В тази връзка е необходимо заинтересованите лица да Ви предоставят от другите работодатели нови служебни бележки по образец, утвърден на основание чл.45, ал. 1 от ЗДДФЛ.
//

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »