изпращане на документи по електронен път с квалифициран електронен подпис

Изх. № 24-34-211
Дата: 14.12.2011 год.
ДОПК, чл. 37, ал. 5;
ЗЕДЕП, чл. 3;
ЗЕДЕП, чл. 13.
Относно: изпращане на документи по електронен път с квалифициран електронен подпис
От дирекция ОУИ вна НАП е препратено Ваше писмо с вх. № 24-34-211/28.11.2011г., засягащо обмена на информация между Вашето дружество и НАП, в което е зададен следният въпрос:
Поради голямото количество искания за представяне на документи и писмени обяснения, които застрахователното дружество получава от органи по приходите от различни териториални дирекции на НАП и с цел оптимизиране на процеса по изпращане на информация, възможно ли е отговорите да бъдат изпращани по електронен път с квалифициран електронен подпис?
Предвид принципния характер на въпроса, който засяга работата на органите по приходите от всички ТД на НАП, имайте предвид следното:
Съгласно чл. 37, ал. 5 от ДОПК всички лица, държавни или общински органи са длъжни в 14-дневен срок от получаването на искане от органа по приходите да предоставят данните, сведенията, документите, книжата, носителите на информация и другите доказателства относно посочените в искането факти и обстоятелства.
Предоставянето на изисканите документи и писмени обяснения следва да се раздели на два случая:
1. когато се изискват вече съставени писмени документи, книжа и други носители на информация на хартиен носител и
2. когато тепърва ще се подготвят в писмена форма документи съдържащи определени обяснения, факти или обстоятелства.
По отношение на първата хипотеза няма съмнение, че трябва да изпратите изисканите от органа по приходите документи на хартиен носител.
По отношение на втората хипотеза:
Подаването и приемането на информация по електронен път е уредено изрично в чл. 102, ал. 1 от ДОПК, съгласно който подаването на декларации, документи или данни по електронен път се извършва от субекта или от негов представител с квалифициран електронен подпис.
По отношение на самата форма за предоставяне на документите и писмените обяснения и предвид чл. 3, ал. 2 и чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) – подписаният с квалифициран електронен подпис електронен документ е равнозначен на подписан саморъчно писмен документ на хартиен
носител. Следва да имате предвид обаче, че в чл. 1, ал. 2 от ЗЕДЕП се съдържат и ограничения в приложното поле на закона по отношение на някои видове документи. Подобно ограничение се съдържа и в чл. 1, ал. 4 от Закона за електронното управление.
/КР. СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар