изчисляване на коефициент за корекция на частичен данъчен кредит по чл.73, ал.6 от ЗДДС.

1566/01.10.2010
Чл.73, ал.6 ЗДДС
Относно: изчисляване на коефициент за корекция на частичен данъчен кредит по чл.73, ал.6 от ЗДДС.
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр……..с вх. № …………..г., изразявампринципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.
В запитването сте посочили, че съгласно ПМС № 152 от 28 юли 2010г. за преобразуване на културни институти, ОФХ – В и ДТ „С Б” – В се преобразуват в ТМПЦ – В, като имуществото, архивът, правата и задълженията им преминават към продуцентския център.
До 30.07.2010г. преобразуваното лице ДТ „С Б” е извършвало както облагаеми така и освободени доставки и е ползвало право на приспадане на частичен данъчен кредит в размер, изчислен по регламентирания в чл.73, ал.5 от ЗДДС ред.
Създаденото ново юридическо лице е регистрирано по реда на чл.132, ал.1ЗДДС.
Предвид извършеното преобразуване на културните институти и правилното прилагане на чл.73, ал.6 от ЗДДС сте поставили въпрос относно базата за изчисляване на коефициента за последния данъчен период на текущата година от ТМПЦ В.
Според чл.5, ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата държавните културни институти са юридически лица на бюджетна издръжка, които се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет по предложение на министъра на културата или със закон.
В ЗДДС не е предвиден специален ред за данъчно третиране припреобразуване наюридически лица на бюджетна издръжка. Считаме, че извършеното с ПМС № 152/28.07.2010г. преобразуване на посочените културни институти до голяма степен притежава съществените белези на регламентираната в чл.10, ал.1, т.1 от ЗДДС хипотеза за липса на доставка на стоки или услуги при преобразуване на търговски дружества по реда на глава ХVІ от Търговския закон.
Тъй като в случая е налице преобразуване с правоприемство на имущество, права и задължения, за преобразуващото се лице ДТ „С Б” възниква визираното в чл.107, т.4 от ЗДДС основание за задължителна дерегистрация,а за правоприемника ТМПЦ – задължение за регистрация по чл.132 от ЗДДС. Датата на дерегистрация на преобразуващото се лице, респ. на регистрация на правоприемника следва да бъде датата на влизане в сила на постановлението на МС
Съгласно чл.73, ал.7 от ЗДДС, в случаите на дерегистрация, размерът на частичния данъчен кредит се преизчислява в края на последния данъчен период на база визираните в ал.3 и 4 показатели, определени за частта от текущата календарна година, през която лицето е било регистрирано. Разликата в резултат на това преизчисление ДТ „С Б” следва да включи в СД за последния данъчен период 01.07. – 30.07.2010г..
Регистрираният по реда на чл.132 от ЗДДС ТМПЦ – В следва да определи размера на частичния данъчен кредит като умножи сумата на данъчния кредитпо коефициент, получен на база оборотите по чл.73, ал.3 и 4 от ЗДДС за данъчния период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит /чл.73, ал.5 ЗДДС/. Освен това, в последния данъчен период на текущата година следва да извърши годишна корекция на частичния данъчен кредит на основание чл.73, ал.6 от ЗДДС. Изчисляването на размера на годишната корекция и реда за отразяването й в отчетните регистри и в справката – декларация по ЗДДС са регламентирани в чл.65 от ППЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар