Приложение на разпоредбата на чл.31, т.2, б.а” от ЗДДС, във връзка с чл.26, ал.1, т.1 от ППЗДДС.

1532/25.06.2009
Чл.31, т.2, б.”б” ЗДДС
Относно: приложение на разпоредбата на чл.31, т.2, б.„а” от ЗДДС, във връзка с чл.26, ал.1, т.1 от ППЗДДС.
Уважаеми г-н К,
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В с писмо вх. № год., изразявам принципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.
Поставеният въпрос по същество е свързан с данъчния режим на доставката на резервни части, предназначени за снабдяване на големи плавателни съдове, извършващи търговска дейност извън морските пространства на Република България и документите, необходими за доказването му. В писмото не сте посочили изчерпателно конкретна фактическа обстановка, която е от значение за определяне на мястото на изпълнение на описаните доставки, предвид което в настоящото становище са разгледани няколко възможни хипотези.
По смисъла на ЗДДС доставка на стока е прехвърлянето на право на собственост или друго вещно право върху стока. За да се определи начина на облагане на доставката на стока е необходимо да се установи мястото на изпълнение на съответната доставка. В зависимост от това, доставките на територията на страната са облагаеми и приложимата данъчна ставка е 20 на сто, респ. 0 на сто, а тези, с място на изпълнение извън територията на страната не подлежат на облагане с косвен данък.

При извършване на доставка на стоки за снабдяване на плавателни съдове, намиращи се в пристанище на страна членка на ЕС или в трета страна, предвид разпоредбата на чл.17 от ЗДДС са възможни три хипотези по отношение определяне на мястото на изпълнение на доставките:
– когато резервните части не се изпращат или превозват от доставчика, мястото на изпълнение е мястото, където се намират стоките при прехвърляне на собствеността/чл.17, ал.1/;
– когато резервните части се изпращат или превозват от доставчика респ. получателя от територията на Република България, мястото на изпълнение на доставката е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя т. е. на територията на страната /чл.17, ал.2/;
– когато стоките се изпращат или превозват от територията на друга държава, мястото на изпълнение на доставката е извън територията на страната /чл.17, ал.2/.
С оглед гореизложеното, когато резервните части не се изпращат или превозват от територията на страната, а от трета страна, или при прехвърляне на собствеността стоките се намират на територията на друга държава, мястото на изпълнение на доставката еизвън територията на страната и по доставката не следва да се начислява ДДС. Основание за това е разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС. В тези случаи,по силата на чл.114, ал.1, т.12 от ЗДДС в издадения във връзка с доставката данъчен документ доставчикът следва да посочи основанието за неначисляване на данъка. В ЗДДС и ППЗДДС не са регламентирани документи, удостоверяващи обстоятелството, че мястото на изпълнение на определена доставка е извън страната, предвид което считаме, че в тези случаи могат да бъдат ползвани всички относими към конкретната доставка документи.
Следва да имате предвид, че нулева ставка на данъка върху добавената стойност по на чл.31, т.2, б.”а” от ЗДДС се прилага по отношение на доставката на резервни части, предназначени за снабдяване на големи плавателни съдове, която е с място на изпълнение на територията на Република България. За доказване на извършената на територията на странатаоблагаема доставка на стоки, доставчикът трябва да разполага едновременно с визирани в чл.26, ал.1 или ал.2 от ППЗДДС документи.
Ако изпълнителят на доставката не се снабди документите, удостоверяващи наличието на обстоятелства по чл.31, т.2, б.”а” от закона до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът по доставката е станал изискуем, следва да извърши корекция на облагаемата с нулева ставка доставка на стоки за снабдяване на големи плавателни съдове. В този случай законът приема, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. Изпълнителят по доставката следва да начисли дължимият данък по реда и в срока, регламентиран с чл.39 от ППЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар