Изчисляване на частичен данъчен кредит

5_271 / 29.05.2008
ЗДДС, чл.73, ал.5;
ППЗДДС, чл.42, ал. 3,4 и 5
Наредба 4 за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, чл.19
Относно: Изчисляване на частичен данъчен кредит
Във връзка с подаденото от Вас писмо с вх. № 53-02-271/18.04.2008г. по описа
на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. ….., Ви уведомяваме следното:
Тъй като в запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка /споменава се само, че фирмата е регистрирана по ЗДДС от месец март 2008г./, ще изразим принципно становище по зададените въпроси.
Зададените въпроси са следните:
1.За кой период се изчислява коефициента за частичен данъчен кредит?
2.Какви са документите, удостоверяващи приходите от маржа и как се изчисляват приходите от маржа?
3.Приложима ли е разпоредбата на чл.19 от Наредба 4 от 08.08.2003г. по отношение на наличността в касата в края на деня, при условие, че ВОБ работи денонощно и без прекъсване?
По първи въпрос
Съгласно нормата на чл.73, ал.5 от ЗДДС коефициентът се изчислява на базата на оборотите по ал. 3 и 4 за цялата предходна календарна година, а когато такива обороти за предходната календарна година липсват – на базата на оборотите по ал. 3 и 4 за данъчния период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит. Предвид това, ако фирмата е формирала съответните обороти от дейността си през 2007г., тя следва да определи коефициента за 2008г. на базата на тези обороти от 2007г.
По втори въпрос
ЗДДС не борави с понятието «приходи от марж». За целите на ЗДДС е от значение определянето на данъчната основа при доставка на финансови услуги. В тази връзка има издадено Указание № 24-00-11 от 12.02.2007 г. на НАП, относно определяне на данъчната основа на доставка на финансови услуги – сделки с чуждестранна валута по занятие. Редът за определяне на данъчната основа при доставка на финансови услуги се съдържа в ал.3, 4 и 5 на чл.42 от ППЗДДС. Съгласно ал.3 данъчната основа на извършваните като основна дейност финансови услуги (сделки) за покупко-продажба (обмен) на чуждестранна валута е положителната разлика (положителен марж) между отчетените съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, приходи и разходи от валутни операции, реализирани за данъчния период. Приходите и разходите от последващи оценки (преоценки) на чуждестранна валута не участват при формирането на данъчната основа. Според ал.4, когато за услугите по ал. 3 са уговорени такси или комисиони, стойността им се прибавя към формираната по ал. 3 данъчна основа, включително в случаите, когато тя е нулева величина. Алинея 5 гласи, че данъчната основа, формирана по реда на ал. 3, съответно по реда на ал. 4, може да се отрази в дневника за продажби на един ред.
Следва да имате предвид, че е издадено Указание № 91-00-114/ 18.04.2008г. относно съдържанието на понятието «основна дейност» за целите на ЗДДС.
По трети въпрос
По отношение приложимостта на чл.19 от Наредба 4 от 08.08.2003г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра следва да се има предвид, че в случаите, когато работното време е непрекъснато, токрая на 24-часовият работен ден е начало на следващият работен ден. Доколкото в наредбата не се съдържа изискване за наличност в началото на работния ден, считаме, че разпоредбата на чл.19 от Наредбата не е приложима в този случай. В тази връзка в чл.33 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства се регламентира задължение зарегистриране във ФУ или отбелязване в книгата за дневните финансови отчети при промяна на касова наличност(начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата).
Приложено, изпращаме Ви Указания – 2 бр., както следва:
1. Указание № 24-00-11 от 12.02.2007 г. на НАП, относно определяне на данъчната основа на доставка на финансови услуги – сделки с чуждестранна валута по занятие;
2. Указание № 91-00-114/ 18.04.2008г. на НАП, относно съдържанието на понятието «основна дейност» за целите на ЗДДС.
Приложение, съгласно текста.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »