Извършването на доставки по ЗДДС от името на ЕООД след смъртта на собственика от неговия наследник

Изх. № 24-33-402
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Извършването на доставки по ЗДДС от името на ЕООД след смъртта на собственика от неговия наследник
Уважаема госпожо,
Във връзка с препратеното ни по компетентност от ТД на НАП – гр.Пловдив Ваше запитване относно данъчното третиране по ЗДЦС на извършени от Вас доставки от името на ЕООД след смъртта на едноличния му собственик – Ваш баща и наследодател, на основание чл. 10, ал.1, т. 10 от ЗНАП, изразяваме следното становище:
Описаният в запитването Ви казус не обуславя задължителна дерегистрация по ЗДДС на ЕООД. Хипотезите на чл.107, т.1 и т.2 от ЗДДС, които регламентират задължение за дерегистрация по закона във връзка със смъртта на физическо лице се отнасят до случаите, при които самото физическо лице е било регистрирано по ЗДДС.
Когато регистрираното лице е юридическо лице – търговец, основанието за задължителната му дерегистрация е прекратяването на юридическото лице – със или без ликвидация /чл. 107, т.4, б.“а“ от ЗДДС/.
Съгласно чл. 157 от Търговския закон, дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго, или наследниците не поискат да продължат дейността.
Ако във връзка със смъртта на едноличния собственик дружеството бъде прекратено, следва на основание чл. 109, ал.1 от ЗДДС в 14 – дневен срок от прекратяването му да бъде подадено заявление за дерегистрация по ЗДДС. За дата на дерегистрацията се смята датата на връчване на акта за дерегистрация.
//

Оценете статията

Вашият коментар