определяне размера на дължимия данък върху добавената стойност Уважаеми господин,

Изх. № 24-33-407……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: определяне размера на дължимия данък върху добавената стойност Уважаеми господин,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-33-407/ 31.08.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
По смисъла на чл.З, ал.1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея,
Съгласно чл. З, ал. 5 от ЗДДС органите на местно самоуправление не са данъчно задължени лица за извършваните от тях дейности или доставки в качеството им на орган на местна власт, дори и когато събират такси, възнаграждения или вноски за тези дейности и доставки, с изключение на изрично посочени дейности.
В настоящия случай Вие попадате в хипотезата на чл.З, ал.5, т.2 от ЗДДС с оглед на факта, че Общината е данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС във всички случаи, когато извършва доставки, които ще доведат до значително нарушаване на правилата за конкуренция.
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
На основание чл. 26, ал.2 от ЗДДС, данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена.
Размерът на данъка, съгласно чл.67, ал.1 от ЗДДС, се определя, като данъчната основа се умножи по ставката на данъка.
Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена по смисъла на чл. 67, ал.2 от ЗДДС.
1
Трябва да се има предвид, че съгласно чл.56. ал.2 на отменения ЗДДС. действащ към момента на вземане на Решението от Общинския съвет, когато при договаряне на облагаемата доставка данъкът не е бил изрично посочен, че се дължи отделно, той се приема за включен в договорената цена.
Видно от запитването Общински съвет-………. е приел Решение №567/25.09.2001 г., относно определяне на цени за нощувка в лагер ‘……..“, с……….., който е общинска собственост. В решението са определени цени на легло, като не е изрично посочено дали приетите цени са с ДДС или не.
Размерът на данъка следва да се определи съобразно чл. 67, ал. 2 от ЗДДС, съгласно който, когато при договаряне на доставката данъкът не е изрично посочен, той се счита включен в договорената цена.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
//’

Оценете статията

Вашият коментар