извършваните от дружеството доставки, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното принципно становище:

2_217/09.02.2011 г.
чл.173 от ЗДДС
Подизпълнители сте на оперативен обект ……., Полигон България. Клиент е Американски инженерен корпус Европа, главен изпълнител е Б…. ЕД. Посочвате, че главният изпълнител е поискал от Вас да попълните формуляр „Информация за договори за българската данъчна администрация”, където сте вписали дружеството си като първи подизпълнител, както и предходните Ви доставчици.
Поставяте следните въпроси:
1.Вие като подизпълнител и Вашите предходни доставчици на стоки за нуждите на Силите на Съединените Американски щати трябва ли да притежавате заверен екземпляр от формуляр „Информация за договори за българската данъчна администрация”;
2.Като подизпълнител имате ли задължение да предоставяте в НАП горепосочения формуляр;
3.Трябва ли всички по веригата предходни доставчици да издават фактури с нулева данъчна ставка, съгласно чл.173, ал.1 от ЗДДС, придружени с анекс Б, който след заверка от американските въоръжени сили да се връща до всеки доставчик по веригата в оригинал;
4.В какъв срок след извършване на доставкататрябва да се снабдите със заверен от силите на Съединените Американски щати анекс Б;
5.Посочвате, че имате доставчик на стоки, който не е българско юридическо лице и е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка. Тъй като за Вас е налице ВОП каква данъчна ставка следва да приложите в Протокола по чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС – 20 % или 0% /на основание чл.173 от ЗДДС/. При последваща доставка следва ли да приложите нулева ставка на данъка;
6.Доставчик появил се на по-късен етап и невключил във формуляра„Информация за договори за българската данъчна администрация”, каква фактура трябва да Ви издава, с нулева ставка или с 20 % и ако е приложена 20 % ставка имате ли право на приспадане на ДК?
С оглед изложената в запитването недостатъчно ясна фактическа обстановка и предвид факта, че към същото не са приложени сключени между страните договори и друга документация относно извършваните от дружеството доставки, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното принципно становище:
Със Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната, ратифицирано със Закон, приет от 40-то Народно събрание на 26.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 55 oт 2006 г., в сила oт 12.06.2006 г. е предвидено освобождаване от данъци за официални нужди на силите на Съединените щати.
В чл. 16, т. 1 oт Споразумението е регламентирано: “По отношение на данъка върху добавената стойност (ДДС) или подобни или заменящи го данъци се прилага освобождаване към момента на покупката от или за нуждите на силите на Съединените щати на материали, припаси, услуги, оборудване и друга собственост, придобити за крайно потребление от силите на Съединените щати или които в крайна сметка ще бъдат вложени в предмети или съоръжения, използвани от силите на Съединените щати. Силите на Съединените щати предоставят на компетентните български власти съответно удостоверение, че материалитe, припасите, услугите, оборудването и другата собственост са за крайно потребление от силите на Съединените щати или в крайна сметка ще бъдат вложени в предмети и съоръжения, използвани от силите на Съединените щати. Подробностите относно прилагането на този параграф ще бъдат уредени в споразумение по прилагането на това споразумение.“
В т. 7 от Споразумението по прилагане относно освобождаване от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната, одобрено с Решение № 83 от 13.02.2008 г. на Министерския съвет, в сила oт 28.02.2008 г., обнародванов ДВ, бр. 29 от 18.03.2008 г.е предвидено освобождаване от данък върху добавената стойност за стоки и услуги, придобити от Силите на Съединените щати или от изпълнители /по договор/, които действат за или от името на Силите на Съединените щати, което се дава на мястото на продажбата. Посочено е, че придобиването на стоки и услуги, придобити без данъчно облагане, се документира във формуляра, приложен в Анекс Б oт споразумението по прилагане. Тези формуляри се заверяват от органите на Силите на Съединените щати, като купувачът предоставя формулярите на търговеца, за да документира освобождаването oт данъци или данъчното облекчение на мястото на продажбата. При поискване властите на Съединените щати предоставят копия от удостоверенията за освобождаване от данъци на съответните български данъчни власти.
Съгласно дефиницията, дадена в т.4, б.”а” от Споразумението по прилагане за освобождаване от данъци, „изпълнител по договор”е всяко юридическо лице, което предоставя стоки и услуги изключително за употреба или в полза на Силите на Съединените щати, включително строителство, по договор или договор за подизпълнение, сключен със Силите на Съединените щати или в тяхна полза, когато за тези стоки или услуги или строителство са удостоверени от Силите на Съединените щати, че са за изключителна употреба от Силите на Съединените щати.
Доставките предназначени за Силите на Съединените щати, с място на изпълнение на територията на страната, имат характер на доставки облагаеми с нулева ставка на данъка, при условията на чл.173 от ЗДДС.
Видно от гореизложеното, освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност за доставки с място на изпълнение на територията на страната е предвидено както за основните изпълнители, така и за подизпълнителите, като определящо за освобождаването е стоките и услугите да са предназначени за крайно потребление от Силите на Съединените щати.
Със Заповед на Изпълнителния директор на НАП ЗЦУ-130/28.01.2010 г. е утвърдена процедура за взаимодействие между НАП и представители на въоръжените сили на САЩ относно освобождаване от ДДС на доставки на стоки и услуги, предназначени за официалните нужди на Въоръжените сили на САЩ. Предвид чл.4 от тази процедура наличието на основание за прилагането на нулева ставка на ДДС се удостоверява чрез фактура за доставката и формуляр – удостоверение за освобождаване от данъци, заверено от службата за данъчни облекченияна Въоръжените сили на САЩ, за всяка доставка по отделно.
Съгласно чл.4, т.7 от процедурата когато получател по доставката е лице различно от Въоръжените сили на САЩ /при наличие на подизпълнители/ формулярът се придружава от договори и поръчки, фактури и други удостоверителни документи.
В процедурата за взаимодействие не е посочено Вие като подизпълнител да предоставяте в НАП формуляр „Информация за договори за българската данъчна администрация.
Когато доставчик на стоки е лице, регистрирано по ДДС в друга държава членка и е налице ВОП, което не е освободено, предвид чл.65 от ЗДДС, следва като придобиващ в протокола по чл.117 да приложите 20 % ставка на облагане. При последваща доставка за нуждите на Силите на Съединените щати, същата ще е с нулева ставка, при условията на чл.173 отЗДДС.
Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид указание Изх. № 91-00-281 от 15.09.2008г на Изпълнителния директор на НАП, което може да бъде намерено на интернет страницата на ЦУ на НАП на адрес www.nap.bg, както и процедура за взаимодействие между НАП и представители на въоръжените сили на САЩ относно освобождаване от ДДС на доставки на стоки и услуги, предназначени за официалните нужди на Въоръжените сили на САЩ.

Оценете статията

Вашият коментар