определяне на данъчната основа за облагане с данък при продажба на притежаваните от физическото лице поименни акции, а купувач е АД, което ги е издало /т.е. обратно изкупуване на акции/.

2_216/09.02.2011г.
ЗДДФЛ – чл.33, ал.3
Отправено е писмено запитване до Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – …………., заведено с вх.№ ……………., в което физическо лице поставя въпроса относно определяне на данъчната основа за облагане с данък при продажба на притежаваните от физическото лице поименни акции, а купувач е АД, което ги е издало /т.е. обратно изкупуване на акции/.
При така описаната фактическа обстановка предвид действащата нормативна уредба изразяваме следното принципно становище, като приемаме, че сделката не е извършена на регулиран пазар на финансови инструменти:
Доходите от сделки с акции, които не са в обхвата на необлагаемите доходи по чл.13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ, се определят като облагаеми на основание чл.13, ал.1, т.2, б.”в” от с.з.
За облагаемите доходи от продажба на акции данъчно задължено е физическото лице – продавач на акциите. Съгласно чл.ЗЗ, ал.З от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажбана акции е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив /чл.ЗЗ, ал.4 от ЗДДФЛ/.
Продажната цена се определя според чл.33, ал.5 от ЗДДФЛ. Тъй като в запитването липсва информация как и кога са придобити акциите, при определяне на цената на придобиване следва да се имат предвид разпоредбите на чл.33, ал.6 от ЗДДФЛ. Ако акциите са придобити преди 01.01.1998г., цена на придобиването им е документално доказаната цена на придобиване на имуществото, актуализирана до 1997г. включително с общия индекс на потребителските цени, обявен от Националния статистически институт /чл.33, ал.6, т.7 от ЗДДФЛ/.
Съгласно чл.34 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество е облагаемият доход по чл.33, придобит през данъчната година. Този доход не подлежи на авансово облагане. Годишната данъчна основа по чл.34 се включва в общата годишна данъчна основа и подлежи на облагане с 10% данък на основание чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ.
Местното физическо лице, реализирало облагаем доход от продажба на акции, придобит през 2011г., следва да го декларира в годишната данъчна декларация на основание чл.50, ал.1, т.1 във връзка с чл.14, ал.1 от ЗДДФЛ, в срок до 30.04. 2012г. В същия срок данъкът следва да се внесе в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянния адрес на местното физическо лице /чл.68, ал.1 от ЗДДФЛ/.

Оценете статията

Вашият коментар