ЗДДС, чл.31, т. 3

2_2171-2/17.09.2009г.
ЗДДС, чл.31,т.3
Дружеството извършва доставки на услуги по поддръжка и ремонт на кораби. За доказване на доставките разполагате с възлагателно писмо, издадено от корабособственика и фактура за доставката, приложени към запитването
С оглед на описаната от Вас фактическа обстановка поставяте следният въпрос:
В случай, че е налице доставка на услуги по поддръжка и ремонт на кораби, би ли могло възлагателното писмо, издадено от корабособственика да се възприема със силата на договор и заедно с издадената фактура да е достатъчно основание за прилагане на нулева ставка по ДДС?
Предвид изложените обстоятелства и с оглед разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС, на поставения въпрос изразяваме следното принципно становище:
Доставката на услуги по строителството, поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на кораби, с изключение на посочените в чл.31, т.2, б.”в” от закона са определени като доставки, свързани е международен транспорт, облагаеми с нулева ставка на данъка.
За доказване на доставките на услуги по ремонт на кораби, по чл.31, т.3 от ЗДДС, с място на изпълнение на територията на страната, доставчика следва да разполага с документите посочени в разпоредбата на чл.27, ал.2 от ППЗДДС, а именно:
1. договор с корабопритежателя за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на съответното превозно средство;
2. фактура за доставката.
Разпоредбата на чл. 8, ал.1 от ЗЗД, определя договорът като съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. Нормата на чл.9 от законадопуска страните по договора свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави.
С оглед гореизложеното, независимо от наименованието на документа ако възлагателното писмо притежава белезите на договор по смисъла на чл.8 от ЗЗД би могло да се приеме, че има такъв характер. Следва да имате предвид, че разпоредбата на чл.27, ал.2, т.1 от ППЗДДС поставя допълнителни изисквания по отношение на съдържанието на договора, а именно: договорът следва да е сключен с корабопритежателя, предмет на договора е извършването на съответната услуга по чл.31,т.3 от закона и от същият да е видно името и/или номерът на съответното превозно средство.
Съгласно разпоредбите на чл.37, ал.2 от ЗДДС и чл.39 от ППЗДДС, когатодоставчикът не се снабди с документите, посочени в 27, ал.2 от ППЗДДС до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. В този случай,данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС, в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.
Съгласно разпоредбите на чл.39, ал.4 и ал.5 от ППЗДДС, когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата чрез анулиране на протокола. За анулирането не се издава нов протокол. Анулирането се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.

Оценете статията

Вашият коментар