извършваните от дружеството услуги, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам принципно становище, като облагането

2_1832/08.11.2010 г.
ЗДДС-чл. 62, ал.2
Румънският гражданин ======== регистрира в БългарияЕООД ======. Дружествотое регистрирано по ЗДДС, на основание чл.100, ал.1 от с.з., през м. септември 2009 г. и няма обекти на територията на страната. През м.10.2009 г. дружеството закупува от Румъния най-разнообразни стоки /лак за нокти, гел за тяло, сенки за клепачи, руж, аксесоари за коса, врата, комплект за баня и др./. По данни на лицето А.К. стоките не са пристигнали в България, а се намират в складово помещение в Румъния. За извършената покупка дружеството притежава 5 броя фактури, на обща стойност 90 679.65 лв., по които няма плащане. В системата VIES няма данни за извършен ВОД от Румъния и за осъществен ВОП в България. Фактурите са описании в дневника за покупки през м. ноември 2009 г.,без право на ДК. Придобиването не е отразено като ВОП.
На дружеството е връчено ИПДПОДЗЛ с въпрос разполага ли дружеството с доказателства, че вътреобщностното придобиване на стоките, закупени по фактурите е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превоза им. Посочвате, че в писмено обяснение А.К. декларира, че няма доказателства за ВОП на стоки.
Изпратен е формуляр SCAC 2004 за обмен на информация с поставени въпроси:
-декларирани ли са стоките от румънския търговец и като какви доставки – доставки с място на изпълнение на територията на Румъния или като ВОД;
-напускали ли са стоките територията на Румъния;
-стоките съхраняват ли се в посоченият от дружеството склад на територията на Румъния към момента или в предходен момент, чия собственост е складовото помещение;
-начисляван ли е ДДС в Румъния.
Посочвате, че е получен отговор, от който е видно, че петте фактури, които са изпратени не документират реални икономически операции. Фактурите са използвани за да се избегне плащане на ДДС в Румъния. Посочено е също, че румънската компания има задължения към бюджета и срещу нея е повдигнато криминално обвинение за укриване на данъци.Същата е с прекратена регистрация по ДДС, считано от 01.08.2010г.
Поставяте следните въпроси:
1.Предвид изложената фактическа обстановка има ли ВОП за ревизираното дружество? Следва ли да бъде начислен ДДС за ВОП в България, на основание чл.62, ал.2 от ЗДДС, при положение че дружеството няма доказателства, че тази доставка е обложена в Румъния?
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка, относно извършваните от дружеството услуги, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам принципно становище, като облагането
следва да бъде извършено съобразно конкретиката на установените факти и
обстоятелства от компетентния за това орган, в рамките на правомощията му:
Според чл.20 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, „вътреобщностно придобиване на стоки” означава придобиването на право на разпореждане като собственик на движима материална вещ, изпратена или превозена до лицето, придобиващо стоките от или от името на продавача, или от лицето придобиващо стоките в държава членка, различна от тази, в която е започнало изпращането или превоза на стоките.
За България режимът на вътреобщностно придобиване /ВОП/ е въведен със ЗДДС /обн. ДВ бр.63 от 04.08.2006г./ и е в сила от 01.01.2007г.. Този режим замества действащия до 31.12.2006г. режим внос, в случаите при които транспортирането на стоките, предмет на доставка се осъществява между държави членки на ЕО и доставката е между лица, регистрирани за целите на ДДС в две различни държави членки. По този начин за всяка вътреобщностна доставка, отчетена в държавата членка, където е регистриран доставчикът, се отчита вътреобщностно придобиване в държавата членка, в която е регистриран получателят.
Условията за прилагане на режим ВОП, който е регламентиран с чл.13, ал.1 от ЗДДС са следните:
-доставчикът да е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка към датата на данъчното събитие;
-предмет на вътреобщностното придобиване да е стока;
-придобиването да е възмездно;
-стоките да са транспортирани до територията на страната от територията на друга държава членка;
-придобиващия да е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице.
Облагането на вътреобщностното придобиване е в зависимост от мястото на неговото изпълнение. Според чл.62, ал.1 от ЗДДС вътреобщностното придобиване е с място на изпълнение на територията на страната респ. подлежи на облагане в страната, когато стоките пристигат или превозът им завършва на територията на страната.
Когато стоките са транспортирани от или за сметка на доставчика или клиента до територията на друга държава членка, по силата на чл.62, ал.2 от закона вътреобщностното придобиване ще бъде с място на изпълнение на територията на страната, ако лицето, което придобива стоките е регистрирано по ЗДДС и е осъществило придобиването им под идентификационен номер, издаден в страната. И в този случай облагането на стоките следва да се извърши в страната. Посочената алинея не се прилага, когато към датата на която данъкът за ВОП е станал изискуем в страната, лицето разполага с доказателства, че придобиването е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им/чл.62, ал.3/.
Предвид гореизложеното при прилагане на данъчния режим, установен за вътреобщностно придобиване по чл.13, ал.1 от ЗДДС, следва да се прецизират всички условия, визирани в тази разпоредба.
В запитването посочвате, че по данни на лицето А.К. стоките не са пристигнали в България, а се намират в складово помещение в Румъния и че в писмено обяснение същото лице декларира, че няма доказателства за ВОП на стоки.
От запитването не става ясно какви документи са изискани от дружеството, във връзка с осъществяването на доставките, както и какви документи лицето е предоставило, с оглед изясняване прехвърлянето на собствеността върху стоките, като напр. договори, транспортни документи, документ за наем на склада, приемо предавателни протоколи, или друга документация.
При наличие на доказателства за прехвърляне насобствеността върху стоките, когато същите се съхраняват на територията на държава членка и не се транспортират от същата до територията на страната или до територията на друга държава членка, различна от държавата в която са закупени/ в хипотезата на чл.62, ал. 2 от ЗДДС/, не е налице ВОП.
От друга страна от получения отговор във връзка с обмена на информация е видно, че петте фактури, които са изпратени не документират реални икономически операции, което означава, че не са извършени реално доставки на тези стоки.
Относно правната регламентация на вътреобщностните доставки и вътреобщностните придобивания на стоки, Изпълнителния директор на НАП е издал указания Изх. № 24-00-27 от 24.01.2007г. и Изх. № 91-00-241 от 04.06.2009 г.
Предвид гореизложеното считаме, че органът по приходите следва да установи данъчните задължения, съответно резултатите за ревизираните данъчни периоди по ЗДДС на ревизираното дружество следизясняване на всички факти и обстоятелства и анализиране на всички събрани в хода на ревизията доказателства. Същият на основание чл. 4 от ДОПК осъществява производството самостоятелно и независимо в рамките на своите функционални компетентности.

Оценете статията

Вашият коментар