междинния период между двете процедури и възможността да се осигури непрекъснатост на продажбите в търговския обект не е свързан с данъчното и осигурително законодателство, поради което не е от ком

2_1810-1/ 15.072008г.
ДОПК, чл.82
Постъпило е вДирекция ”ОУИ” гр…………. при ЦУ на НАП с вх.№ 1810/27.06.2008г., писмено запитване от ”……………..” ДЗЗД, с адрес на кореспонденция по БУЛСТАТ, …………………………….
Според изложените взапитванетофакти и обстоятелства, е видно, че ” възнамерявате да прекратите дейността на дружеството по Закон за задълженията и договорите – продажба на храни и аксесоари за домашни любимци в търговски обект и да продължите същата дейност, като дружество с ограничена отговорност”, т.е прекратяване на ДЗЗД ”………………..” гр…………………, като правен субект на някой от основанията почл.363 от ЗЗД и образуване на нов субект – ООД,по реда и условията наТърговски закон /ТЗ/. При извършване на съответните процедури ще е налице междинен период, при който дружеството по ЗЗД не съществува в правния мир, а търговското дружество ще бъде в процес на образуване. Посочили сте, че за нуждите на дейността си разполагате с определени стокови резерви, като приходите се отчитат посредством фискален апарат.
На основание изложената фактическа страна е поставен следният въпрос:
„Как следва да процедирате, за да избегнете грешки в работата си в периода на прекратяването на дейността на дружеството по ЗЗД и започването на работа като ООД и особено в междинния период между приключване на двете процедури, за да бъдете изрядникъм закона и осигурите непрекъснатост и на работата на магазина”.
1. По отношение на прекратяване надружеството по ЗЗД, регистрирано по БУЛСТАТ.
Правилата за създаване и взаимоотношенията между съдружниците в неперсонифицирано дружество са регламентирани в глава ХV „Дружество” от Закон за задълженията и договорите
/ от чл. 357 до чл.364/.
Съгласно чл.357 от ЗЗД с договора за дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел.
Неперсонифицираните дружестване могат да се преобразуват в търговски дружества по реда на ТЗ. За целите на производствата по редана Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ тези дружестваса приравнени на юридически лица.
Основанията за прекратяване на дружеството по ЗЗД са посочени в чл.363 от ЗЗД. При прекратяване на дружеството следва да имате предвид и разпоредбата на чл.359 от ЗЗД, съгласно която всичко което е придобито за дружеството, е обща собственост на съдружниците. Ако не е уговорено друго, дяловите на съдружниците са равни. Съдружникът може да иска своя дял от общата собственост само при излизане от дружеството или при прекратяването му.
Във връзка с прекратяването на гражданското дружество за Вас възникват определени задължения по Закон за регистър БУЛСТАТ /ЗРБ/. Всяка промяна в данните, които се съдържат в дружествения договор, съгласно чл.12, ал.4 от същият закон, подлежи на вписване вАгенцията по вписванията, като за целта управляващият, съответно представителят или изрично упълномощено лице следва да извърши вписването в 7-дневен срок, въз основа на представен документ, отразяващ обстоятелството, породило прекратяването на неперсонифициранотодружество. При вписване на закриване, следва да представите и издадените карти за идентификация, на основание чл.10, ал.3 от Закон за регистъра БУЛСТАТ.
В случай, че неперсонифицираното дружество е било образувано за определен срок, посочен в дружествения договор, с изтичането му се извършва служебно вписване на закриването.
Освен гореизложеното, неперсонифицираните дружества са приравнени на юридически лица и на основание чл.2, ал.2 от ЗКПО. Същите са данъчно задължени лица по смисъла на чл.2, ал.1 от същия закон, с оглед на което при прекратяване на представляваното от Вас дружество по ЗЗД за целите на данъчното облагане приложение следва да намерят разпоредбите на ЗКПО и ЗСч.
2. По отношение на отчитане приходите посредством фискално устройство.
Условията и редаза регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, чрез фискални устройства са регламентирани в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. /в сила от 01.01.2007г./Съгласночл.3, ал.1 от наредбата, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него продажбина стоки във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележкаот фискално устройство, освен когато плащането се извършва по банков път. Същите лица нямат право да отчитат продажби чрез ФУ, въведено в експлоатация след закупуване или промяна на собствеността, без заверено свидетелство за регистрация. Смяната на собственика, съгласно чл.22, ал.1, т.2 от Наредбата е основание за демонтаж на фискалната памет на ФУ. Извеждането от експлоатацияи прекратяването на регистрация се извършва по инициатива на лицето по чл.3, при което се демонтира фискалната памет / чл.20, ал.1 от Наредба №Н-18 /.
Следва да имате предвид иразпоредбата на чл. 18, ал.1, съгласно коятопреди да започне да отчита продажби,чрез ФУ и непо-късно от 7-дневен срок от въвеждане в експлоатация на ФУ, лицетопо чл.3 е длъжно да представи двата екземпляра от свидетелството за регистрация на ФУ и копие на касовата бележкаот въвеждането в експлоатация пред компетентнатаТД на НАП за заверка върху свидетелството.
3. По отношение на регистрация на търговско дружество по ДОПК.
Обществените отношения, свързани с образуването натърговските дружества се съдържатв Търговския закон / ТЗ /. Общите положения са уредени в чл. 63 и сл. от ТЗ, а в отделни глави на закона е систематизирана регламентацията на всеки отделен вид дружество. Във връзка с данъчното третираненатърговскитедружества, в качеството на задължено лице се прилага общия ред за регистрация. Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър и база данни за задължените лица. На основаниечл.82, ал.1от ДОПК, във връзка чл.82, ал.3 от ДОПК регистрацията се извършва чрез служебно вписване на данни в регистъра, катоданните, коитосе вписват за лицата, вписани в търговския регистър, и за лицата, вписани в регистър БУЛСТАТ се вписват служебноот съответната компетентна териториална дирекция въз основана данните от търговския регистър, съответно от регистър БУЛСТАТ.
4. Въпросът относно междинния период междудвете процедури и възможността да се осигури непрекъснатост на продажбите в търговския обект не е свързан с данъчното и осигурително законодателство, поради което не еоткомпетентността на НАП.
В заключение Ви информираме, че каторегистрирано лице сте длъжни да ни посочвате идентификацията и адреса си за кореспонденция в подаваните от Вас декларации, в цялата кореспонденция с Националната агенция за приходите, както и когато това се изисква в нормативен акт / чл.85 ДОПК/.

Оценете статията

Вашият коментар