некоректността на приходната администрация предвид необходимостта от извършване на допълнителни процесуални действия с цел изясняване на конкретната фактическа обстановка и указване на съответния ред,

2_1835-1/21.12.2011г.
ДОПК, чл.129
В качеството Ви на собственик на ЕТ „……..” сте подали ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за доходите от дейността Ви като ЕТ за 2009г. по електронен път, като дължимият от Вас данък е намален с 5% отстъпка, съгласно чл.53, ал.3 от ЗДДФЛ. На 30.04.2010г. с платежно нареждане/ вносна бележка сте превели дължимияданък в републикански бюджет по сметка на ТД на НАП – ….. При попълване на платежното нареждане сте допуснали грешка, като сте посочили БУЛСТАТ на друг едноличен търговец. Това е довело до отразяване на постъпилата сума като внесен данък по декларация за 2009г.по данъчно осигурителната сметка на този търговец, а във Вашата данъчно осигурителна сметка е отразено задължение за данък по ГДД за 2009г. без отстъпка, ведно слихви за просрочие.
При установяване на допусната грешка сте подали молба с искане за извършване на корекция на погрешно направения превод чрез прехвърляне на внесената сума за дължимия данък по ЗДДФЛ по вашата данъчно осигурителна сметка и за сторниране на начислените лихви. С писмо Изх. № …….. сте уведомена, че недължимо внесени суми за данъци или осигурителни вноски се възстановяват по реда на чл.129 от ДОПК.
Подали сте и Искане за прихващане или възстановяване по реда на чл.129 от ДОПК за прихващане на недължимо платената от Вас сума годишен данък за 2009г. по ЗДДФЛ за погасяване наизискуемо публично задължение на ЕТ „…………”. Възложена е проверка, приключила с издаване на АПВ, с който е постановен отказ за прихващане и възстановяване на посочената в искането сума. Издадения АПВ е обжалван от Вас пред Административен съд гр….., като с решение от …..2011г., влязло в законна сила на …….2011г. съдът е приел, че издадения акт е постановен в съответствие със закона и е отхвърлил жалбата като неоснователна.
Поставените от Вас въпроси са свързани с изложените в решението на Административен съд гр…….. мотиви относно некоректността на приходната администрация предвид необходимостта от извършване на допълнителни процесуални действия с цел изясняване на конкретната фактическа обстановка и указване на съответния ред, по който може да се отстрани допусната грешка с оглед възстановяване на двойно платената от Вас сума за единданък.
На основание изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
От запитването е видно, че с решение на Административен съд гр. …… е отхвърлена жалбата Ви срещу АПВ, издаден от орган по приходите при ТД на НАП …., с който е отказано прихващане на недължимо платената от Вас сума за годишен данък за 2009г. по ЗДДФЛ за погасяване наизискуемо публично задължение на ЕТ „…….”. Решението на съда е влязло в законна сила на ……2011г.
По силата на чл.177, ал.1 изр. първо от Административнопроцесуалният кодекс решението на съда има сила за страните по делото. Ал. 2 от същата разпоредба регламентира, че актове и действия на административния орган, извършени в противоречие с влязло в сила решение на съда, са нищожни.
Предвид горното, следва да имате предвид, че взаимоотношенията между Вас, като лице, извършило нареждане за плащане на сума, представляваща дължим годишен данък по ЗДДФЛ за 2009г. и лицето, по чиято сметка е постъпила тази сума имат частноправен характер и могат да бъдат уредени по предвидения за това гражданско правен ред.
Относно въпросът Ви, свързан наличието практика на приходната администрация до 01.01.2010г. за допускане на корекции при допуснати технически грешки при изписване на текстове на платежни нареждания / вносни бележки за плащане на дължими суми към бюджета Ви уведомяваме, че описаният от Вас случай не попада в.

Оценете статията

Вашият коментар