качеството на генералните планове, подготвяни от консорциумите и дали в тях се залагат, приетите от България, европейски изисквания и директиви във водния сектор.

Изх. № 53-00-502/05.08.2013 г.
ЗДДС,
чл.12, ал.1
чл.21, ал.2
чл.21, ал.4, т.1
чл.82, ал.1
чл.114, ал.1, т.13
чл.114, ал.4
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” . е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-502/10.05.2013 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
С цел да бъдат легитимирани инвестициите във ВиК сектора на Република България и посредством предоставен заем от Световната банка (СБ) МРРБ финансира изготвянето на регионални генерални планове за територията на страната. Плановете се изготвят от три консорциума като разделението на територията на страната е съответно централен, западен и източен регион.
За да бъде подпомогната дейността на ЗУП (Звеното за управление на проекта) е сключен договор между МРРБ и белгийското дружество === Дейността на === ще се изразява в консултиране на експертите на СБ и МРРБ относно качеството на генералните планове, подготвяни от консорциумите и дали в тях се залагат, приетите от България, европейски изисквания и директиви във водния сектор.
За извършване на тази дейност, === (възложител) е наело като подизпълнител … ООД.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
С каква ставка на ДДС следва да бъдат фактурирани извършваните услуги от … ООД към белгийското дружество …?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
По смисъла на чл.21, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС е регламентирано изключение от горното правило.
Съгласно посочената разпоредба, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни;
Предвид обстоятелството, че в запитването не е посочено естеството на услугите които … ООД ще извършва за възложителя. В тази връзка са възможни следните два типа данъчно третиране:
– Ако услугата, която … ООД не е свързана с недвижим имот, приложение ще намери разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС.
В този случай, за … ООД няма да възникне задължение за начисляване на данък, тъй като доставките на консултантските услуги са с място на изпълнение извън територията на страната (чл.86, ал.3 от ЗДДС).
Предвид разпоредбата на чл.114, ал.4 от ЗДДС (изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.), когато данъкът е изискуем от получателя , във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. В този случай във фактурата се вписва „обратно начисляване”, както и основанието за това – чл.21, ал.2 от ЗДДС.
– Ако извършваните консултантски услуги от … ЕООД касаят недвижими имоти, то мястото на изпълнение на услугите ще е на територията на страната и те ще бъдат облагаеми доставки на основание чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС.
Съгласно чл.82, ал.1 от ЗДДС данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице – доставчик по облагаема доставка.
В връзка с гореизложеното, в чл.113, ал.1 от ЗДДС е указано, че всяко данъчно задължено лице – доставчик на облагаема доставка, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка. Фактурата задължително съдържа размера на дължимия данък (чл.114, ал.1, т.13 от ЗДДС). Следователно, за … ЕООД ще възникне задължение да начисли данък.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *