ППЗДДС, чл.109, aл. 1, т. 1, буква г,ЗДДС, чл.113,ЗДДС, чл.173, aл. 5,ППЗДДС, чл.109, aл. 3, т. 1,ППЗДДС, чл.109, aл. 1, т. 2,ППЗДДС, чл.109, aл. 3, т. 2, буква а

Изх. № 53-00-501/19.07.2013 г.
чл.113, чл.173, ал.5 от ЗДДС
чл.109, ал.1, т. 1, б. „г” и т. 2, чл. 109, ал.3, т. 1 и т. 2, б. „а” от ППЗДДС
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …, е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-501 от 10.05.2013 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка.
През м. август и м. ноември 2012 г. г-жа XXXXX – съдия в общия съд на ЕС, живуща в Люксембург, е закупила от магазин, стопанисван от „YYYYY” ООД, бижутерийни изделия, върху чиято стойност е бил начислен ДДС в общ размер на 439.37 лева. С писмо, получено на 15.04.2013 г., г-жа XXXXX е поискала от „YYYYY” ООД да й бъде възстановен начисления данък.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
1.Съществува ли такава наредба и какъв е реда за възстановяване на платения данък в такива случаи?
По така зададения въпрос, фактическата обстановка и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
Съгласно чл.173, ал.5 от ЗДДС облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната на стойност над 400 лв., по които получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, при ограниченията и условията на този протокол и споразуменията за неговото прилагане или споразуменията за седалищата и при условие, че това не води до нарушаване на конкуренцията. За прилагането на нулевата ставка доставчикът е длъжен да разполага с писмени документи, удостоверяващи договорните отношения със съответните институции на Европейския съюз.
Съгласно чл.109, ал.1, т. 1, б. „г” и т. 2 от ППЗДДС за облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато получатели са международни организации, признати от държавните органи на държавата членка домакин или на членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища и Република България не е държава домакин на тези лица.
В чл. 109, ал.3, т. 1 и т. 2, б. „а” от ППЗДДС е предвидено, че за прилагането на нулевата ставка на данъка доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:
1. фактура за доставката, и
2. удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец – приложение към Регламент 282/2011 (чл. 151 от Директива 2006/112/ЕС), потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка домакин – за лицата по ал. 1 и 2, когато Република България не е държава домакин.
Документирането на доставката следва да е съобразено с правилата за документиране на доставките, уредени в чл.113 от ЗДДС, а издадените фактури следва да бъдат анулирани и да бъдат издадени нови с приложена нулева ставка на данъка.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *