компетентна община, в която следва да бъде подадена декларация

Изх. № 08-Б-6
Дата:17.03.2016 год.
ЗМДТ, чл. 54, ал. 1
ОТНОСНО: компетентна община, в която следва да бъде подадена декларация
по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ за притежаван лек автомобил
В отговор на поставения въпрос относно компетентната община, в която следва да бъде подадена декларация и платен данъка върху превозните средства от M.M. за лек автомобил „Рено Меган Сценик“ с регИзх. № …..7837 РК, изразявам следното становище:
По силата на чл. 54, ал. 1 ЗМДТ /редакция до 2015 г. /, настоящ текст – чл. 54, ал. 4 ЗМДТ, собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им.
М.М. в качеството си на съсобственик на лек автомобил„Рено Меган Сценик“ с регИзх. № ………… е подал декларация по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства в община Д, където е постоянният адрес на съпругата му, вместо в община Б. Към момента на декларирането до 10.09.2015 г. същият е имал постоянен адрес в община Б, ……….. Декларацията е следвало да бъде подадена в община Б, тъй като собственикът е имал постоянен адрес в тази община. Облагането и плащането на данъка също е следвало да се извършат в община Б, тъй като това е оправомощената от закона община. Това правило е установено изрично в чл. 61 ЗМДТ, според който данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията. Нормата се отнася до случаите, при които превозно средство принадлежи на повече от едно лице и декларация се подава от едно от тях.Има се предвид общината, в която съсобственикът следва да подаде декларация, а не тази, в която фактически е извършено подаването, тъй като в последния случай би била дерогиранаимперативна законова норма.
ЗАМЕСТНИК
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар