начина на процедиране със задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на заличено от търговския регистър дружество, изразяваме следното становище:

Изх. № 08-Б-4
Дата: 08.10.2010 год.
ДОПК, чл. 168, ал. 6;
ДОПК, чл. 173.
В отговор на поставените от Вас въпроси относно начина на процедиране със задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на заличено от търговския регистър дружество, изразяваме следното становище:
По силата на чл. 4, ал. 1 ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. В производствата по установяването и събирането служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите /чл. 4, ал. 3 ЗМДТ/.
Според чл. 173 ДОПК отписване на публични вземания се извършва, когато вземанията са погасени по давност, както и в случаите, предвидени със закон. Това е единствената възможност, допустима от закона за отписване на задължения. В хипотезата на отписване на задължения, задължението съществува, но по отношение на него не се предприемат действия за неговото събиране и в данъчно осигурителната сметка същото се явява като неактивно /писмо Изх. № 24-34-934/07 от 26.03.08 г. на НАП/. С оглед на това, че ДОПК не предвижда специален документ за отписване на задължения, за документиране на тези действия компетентният орган съставя протокол по чл. 50 ДОПК.
Следователно, при заличаване на юридическото лице след ликвидация или след производство по несъстоятелност, задължението не следва да се отписва, предвид липсата на законово основание за това.
Според чл. 87, ал. 1 ДОПК на всяко регистрирано лице се открива сметка, в която се отразяват определени обстоятелства, вкл. размера на данъците и лихвите по тях.
Съгласно чл. 86, ал. 1, т. 2 ДОПК регистрацията по чл. 82 ДОПК се прекратява с отпадане на основанието за извършването й- в случая заличаването му в Търговския регистър е едно от тези основания. След прекратяване на регистрацията сметката продължава да се води и се приключва след погасяване на всички задължения, отразени в нея – чл. 87, ал. 4 ДОПК. По силата на чл. 168, т. 6 ДОПК публичното вземане се погасява след разпределение на постъпленията от осребряване на актива на юридическо лице, обявено в несъстоятелност, освен ако други лица отговарят за публичното задължение, а на основание т. 7 – при заличаване на юридическото лице след прекратяване с производство по ликвидация, освен ако други лица отговарят за публичното задължение. Под „други лица, които отговарят за публичното задължение“ се има предвид отговорността на членове на органи на управление или управители, предвидена в чл. 18 -чл. 20 ДОПК или други хипотези на отговорност на управителни органи по ТЗ. Относно реализиране на отговорността на управител или член на орган на управление за публични задължения на предприятието НАП е изразила становище с посоченото вече писмо № 24-34-934/07 от 26.03.08 г. /т. 21, копие от което прилагаме към настоящото писмо. Такава отговорност може да бъде ангажирана независимо от факта на заличаване на дружеството.
В случая трябва да се обърне внимание и на хипотезата на чл. 193 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, а именно: имуществото на длъжника, върху което
преди откриване на производството по несъстоятелност вече са наложени мерки за
обезпечаване на публични вземания или срещу което е започнало принудително
изпълнение за събиране на публични вземания, се реализира от публичния изпълнител
при условията и по реда на ДОПК. В тези случаи, дори при наличие на влязло в сила
решение за прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на
длъжника, принудителното изпълнение ще продължи върху имуществото, предмет на
обезпечение по ДОПК и погасителният ефект ще настъпи едва след реализирането на това имущество от публичния изпълнител.
Приложение: съгласно текста.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар