компетентния орган да установи лошо физическо

Изх. №07-00-30
Дата:31.07.2015 год.
Приложение № 2 към ЗМДТ, чл. 8, ал. 1,
т. 2, буква „а“
Относно: компетентния орган да установи „лошо физическо
състояние“ на недвижим имот
В отговор на поставения от ………………….въпрос относно органа, компетентен да установи и издаде документ за „лошо физическо състояние“ на сграда,Ви уведомявам:
Коефициентът за физическо състояние на имота /кк2/ е коефициент за корекция, зависещ от физическото му състояние и елемент от коефициента за индивидуални характеристики (Кх) по чл. 8, ал. 1 от Приложение № 2 към ЗМДТ, участващ при определяне на данъчната оценка на недвижим имот.
Според определението, дадено в тази разпоредба, под «лошо физическо състояние» се разбират щети, причинени от бедствия, аварии и др., вследствие на които физическото състояние на обекта се е влошило значително» /чл. 8, ал. 1, т. 2, б. «а» от Приложение № 2 към ЗМДТ/. Има се предвид значително влошаване на състоянието на сграда, което се дължи на природни явления и бедствия, не на обикновена употреба.
Значението на корекцията се установява след оглед и съставяне на протокол /документ/, в който са описани щетите /чл. 8, ал. 1, т. 2, б.”а” от Приложение № 2 наЗМДТ/.
ЗМДТ не поставя изисквания относно органа, който следва да издаде протокола и начина на съставянето му.
Установяването на местните данъци, елемент от което е и определянето на данъчната оценка на недвижимите имоти, се извършва от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
В ДОПК са предвидени изрично като доказателствени средства огледът и протоколът, като последният е основно писмено доказателство за установяване на факти и обстоятелства.
Органът по приходите може служебно или по искане на лицето да извърши оглед на недвижим имот или да възложи на експерт да извърши експертиза и даде заключение относно физическото състояние на имот и стойността на коефициента за физическо състояние /чл. 60 и сл. ДОПК/. Оглед се допуска не само за проверка на други доказателства, но и като самостоятелно доказателство /чл. 37, ал. 8 ДОПК/.
В производството по установяване на данъчни задължения може да бъде използван и документ, издаден от друг орган в кръга на неговата компетентност. Такива са следните хипотези:
– установяване и оценка на вредите от бедствия с протокол по чл. 27, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет /правилникът еиздаден на основание чл. 54, ал. 6 от Закона за защита при бедствия/
– установяване на състоянието на сгради от специализирани органи, когато това е изрично предвидено в нормативен акт, напр. съставяне на протоколи по реда на чл. 196 ЗУТ /за сгради, опасни за здравето и живота на гражданите, негодни за ползване, застрашениот самосрутване, създаващи условия за възникване на пожар иливредни в санитарно-хигиенно отношение/.
– документ, издаден от други компетентни служби на общинската администрация,ДНСКи др .
На основата на представените документи служител на общинската администрация следва да индивидуализира и определи конкретната стойност на кк2, съответстваща на конкретнотофизическо състояние на обекта /ако това не е направено/.
Посочените в таблица № 7 стойности от – 0.10 до – 0.60 не следва да се тълкуват като проценти на влошено физическото състояние на сградата. Това са заложените от ЗМДТ минимум и максимум на коефициента за корекциякк2. Тези гранични стойности и останалите между тях имат своята относителна тежест и не следва да се възприемат буквално като процент на влошеното физическо състояние.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР:
/п/
/Г.ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *