Корекция на данъчен кредит при брак на лизингов автомобил.

162/08.02.2013
Чл.79, ал.3 ЗДДС;
Чл.6, ал.2, т.3 ЗДДС;
Чл.12, ал.5 ППЗДДС
Относно: Корекция на данъчен кредит при брак на лизингов автомобил.
В писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……….. с вх. № ……………2013г. е изложена следната фактическа обстановка:
На дружеството е предоставен автомобил по договор за финансов лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на право на собственост, а е уговорена само опция за прехвърляне на собственост върху стоката, за упражняването на която лизингополучателят прави изявление за това и допълнително заплащане различно от лизинговите вноски. В договора е посочено също така, че стоката се придобива от лизингодателя и той от своя страна я предоставя на лизингополучателя за ползване срещу възнаграждение. Договорът за лизинг изтича през м.септември 2013г. През м.януари 2013г. автомобилът претърпява ПТП. Застрахователят определя, че има тотална щета и лизингодателят бракува автомобила. Към момента на брак собствеността не е прехвърлена и автомобила е собственост на лизингодателя.
Поставен е следния въпрос: Следва ли дружеството да прилага чл.79, ал.3 и ал.6 от ЗДДС за ползвания данъчен кредит върху извършените плащания по лизинговия договор? Какъв е характера на извършените съгласно договора лизингови вноски?
С оглед действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/ изразяваме следното становище:
За разлика от счетоводното законодателство, което класифицира договорите за лизинг в две основни групи: финансов лизинг и експлоатационен лизинг, Закона за данъка върху добавената стойност си служи с други понятия: договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне правото на собственост и договор за лизинг, в който е уговорена само опция за прехвърляне правото на собственост -чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС.
На основание чл.6, ал.2, т.3, изречение първо от ЗДДС за доставка на стока за целите на този закон се смята фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката. Данъчно събитие в този случай възниква на датата на фактическото предоставяне на стоката от лизингодателя на лизингополучателя и начисляването наДДС става еднократно, в началото на лизинговия договор.
Съгласно изречение второ на чл. 6, ал. 2, т. 3 ЗДДС, разпоредбата на изречение първо не се прилага, когато в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне собствеността върху стоката. На основание чл.12, ал.5 от ППЗДДС се счита, че в единдоговор за лизинг е налице опция, когато за прехвърлянето на собствеността се изисква изрично волеизявление на лизингополучателя и допълнително заплащане, различно от дължимите вноски по договора. Всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка, данъчното събитие за която възниква на датата, на която плащането е станало дължимо
За целите на ЗДДС при договор за лизинг, в който е уговорена само опция за прехвърляне на собственост върху стока, лизинговите вноски приемат характера и белезите на доставка на услуга по чл.9 от ЗДДС – предоставя се за ползване вещ срещу възнаграждение, независимо от това, че съгласно т.3.3., б.”б” от Счетоводен стандарт 17 „Лизинг” лизинговият договор се класифицира като финансов, когато наемателят притежава опция за закупуване на актива на цена, която се очаква да бъде значително по-ниска от справедливата стойност към датата, на която опцията става изпълнима, като в началото на лизинговия договор в голяма степен е сигурно, че опцията ще бъде упражнена.
Корекция на ползвания при придобиването данъчен кредит според чл.79, ал.3 от ЗДДС се извършва при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоки, както и при промяна на предназначението на стоките.
Предвид гореизложеното считаме, че при възникване на тотална щета на лизингов автомобил в следствие на ПТП, за който са изплатени част от лизинговите вноски по договор с опция за изкупуване, корекция по чл.79, ал.3 от ЗДДС следва да извърши лизингодателят – собственик на вещта, ако не са налице визираните в чл.80, ал.2, т.2 от ЗДДС ограничения. Начисленият за лизинговите вноски ДДС не подлежи на корекция от страна на лизингополучателя, тъй като за целите на облагането с ДДС те представляват данъчна основа на доставка на услуги.

Оценете статията

Вашият коментар