определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга по осигуряване на техническо ръководство на строителен обект, находящ се на територията на Естония.

1646/14.11.2011
Чл.21, ал.4, т.1 ЗДДС
Относно: определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга по осигуряване на техническо ръководство на строителен обект, находящ се на територията на Естония.
В подаденото писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….. с вх. № ….. сте изложили следната фактическа обстановка:
Изгражда се нов строителен обект – електроцентрала на територията на Естония. Основният изпълнител на обекта наема като подизпълнители голям брой фирми, една от които е австрийската фирма „F”. „F” изпълнява част от възложената работа и като подизпълнител ползва българската фирма „Е” ЕООД. Българското дружеството няма представителство и други обекти в Естония. Строително-монтажните работи възложени на „Е” ЕООД са свързани със сглобяване на метална конструкция, която е част от цялостната конструкция на електроцентралатаи е неделима част от съоръженията й. Частите за конструкцията са доставени за сметка на възложителя.
„Е” ЕООД извършва услуга към „F” със свой персонал, командирован в Естония. За техническото ръководство и строителния надзор на строителството „Е” ЕООД наема „Б” ЕООД, т.е. „Е” ЕООД изпраща само работници, а „Б” ЕООД осигурява технически ръководители, които извършват ръководство и надзор на обекта в Естония. За доставката на услуга „Б” ЕООД ще издава фактури на „Е” ЕООД, съгласно сключен Договор за управление и строителен надзор.
С оглед посочените обстоятелства сте поставили следните въпроси:
1. Следва ли във фактурите на „Б” ЕООДза осигуряване на техническо ръководство на строежа да бъде начислен 20 на сто ДДС, съгласно чл.69, ал.2, т.1 от ЗДДС или сделката попада в разпоредбите на чл.21, ал.2 от ЗДДС, във връзка с чл.86, ал.3 от ЗДДС и тъй като е с място на изпълнение на територията на Естония не се начислява данък?
2. Възниква ли задължение за регистрация за целите на ДДС в Естония за „Б” ЕООД, ако доставката е с място на изпълнение в Естония?
С оглед действащите разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ изразявамеследното становище:
Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС /обн. ДВ, бр.95, от 01.12.2009г./ е променено основното правило за определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга. В сила от 01.01.2010г. мястото на изпълнение се определя в зависимост от статута на получателя /данъчно задължено или данъчно незадължено лице/ и от установяването на същия.
Според чл.21, ал.2 от ЗДДС, когато получателят е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение на доставката е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато услугата се предоставя на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Същевременно в чл.21, ал.4 от ЗДДС са посочени някои изключения от горното правило, като в т.1 са визирани услугите, свързана с недвижим имот.
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а/ предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижим имот;
б/ услуги по подготовка и координация на строителни работи, свързани с недвижим имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в/ настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.
От изложената в запитването Ви фактическа обстановка е видно, че „Б” ЕООД е сключило с „Е” ЕООД Договор за управление и строителен надзор на обект /електроцентрала/, находящ се на територията на Естония, с оглед на което считаме, че мястото на изпълнение на доставката на услуга ще бъде там, където се намира недвижимият имот т.е. в Естония. При доставки с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява ДДС на основание чл.86, ал.3 от ЗДДС.
В издадената от дружеството Ви фактура за доставката като основание за неначисляване на ДДС следва да се посочи „чл.21, ал.4, т.1, б.”б” ЗДДС”.
Относно задължението за регистрация за целите на ДДС на дружеството Ви в Естония е необходимо да се запознаете със законодателството на посочената държава членка на ЕС.

Оценете статията

Вашият коментар