ЗДДС, чл.26

1606/07.11.2012
Чл.26 ЗДДС
В писмено запитване, постъпило в Териториална дирекция на НАП …….., офис ……… с вх. № …………………., изпратено за отговор в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ………… с писмо вх. № ……….г. сте изложили следната фактическа обстановка:
Съгласно договор за извършване на СМР, плащанията от възложителя са както следва:
1. Общата цена се заплаща от възложителя в съотношение 92% по време на строителството и 8% след приемане на строежа с Акт обр.15 от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
2. Авансово плащане на 10% от договорената цена в срок до 10 дни от подписване на договора;
3. Ежемесечни плащания към изпълнителя след подписване на двустранен протокол за стойността на действително извършените към последното число на месеца СМР, които плащания възложителят ще намалява с припадащата се част от платения аванс;
4. Дължимите от възложителя плащания след приемане на Акт обр.15 се извършват както следва:
– 7% от дължимия остатък се заплащат в срок до 7 работни дни след подписване на Акт обр.15;
– плащането на последния1% от дължимия остатък се задържа от възложителя за период от 12 месеца, считано от датата на Акт обр.15 като гаранция за отговорността на изпълнителя или неговите подизпълнители.
Поставили сте следния въпрос: На кой етап следва да се фактурира гаранцията – в момента на настъпване на данъчното събитие при фактуриране на ежемесечните плащания с издаването на Акт обр.19 или при настъпване на падежа на гаранцията според договора.
Дали сте следния пример: Сума на ежемесечно плащане към изпълнителя – 100лв.. Приспада се аванс 10% – 10 лв.. Фактурират се 90 лв./остатък след приспадане на аванса/ или се прави допълнително приспадане на гаранцията от 8%.
С оглед разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/ изразяваме следното становище:
Съгласно изложената в писмото фактическа обстановка е сключен договор за доставка на услуга, по силата на който ще се извършват ежемесечни плащания към изпълнителя след подписване на двустранен протокол за стойността на действително извършените към последното число на месеца СМР.
В чл.12, ал.2 от ППЗДДС е указано, че когато доставката на услуга е свързана с изпълнението на отделни етапи, които се приемат от получателя на доставката, за всеки етап на завършеност на услугата възниква данъчно събитие, данъкът за което става изискуем на датата на приемане на съответния етап, като тази дата се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от доставчика и получателя.
Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС данъчната основа на доставката се определя на база всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката от получателя или от трето лице. В тази сума не се включва данъкът върху добавената стойност. Разпоредбата на чл.26, ал.4, т.2 от закона регламентира, че в данъчната основа се смята включена стойността, задържана от получателя като гаранция за добро изпълнение.
В конкретния случай считаме, че данъчната основа на доставката следва да бъде определена на база стойността на дължимото по договора месечно плащане, за което има съставен акт за действително извършени СМР, независимо от това каква част от дължимата от получателя на услугата сума е задържана като гаранция.
Например: ако месечна стойност на СМР е 100 лв., от които се приспада аванс в размер на 10 лв., данъчната основа на доставката е90 лв..
Изискванията към задължителните реквизити, които трябва да съдържа фактурата за доставка са посочени в чл.114, ал.1 от ЗДДС и в тази връзка, ако сумата за плащане се различава от сумата на данъчната основа и данъка, размерът на плащането се отразява като отделен реквизит във фактурата. Доставчикът може по своя преценка да впише и допълнителни данни и обстоятелства относими към дадена доставка, в това число и размера на задържаната сума като гаранция за добро изпълнение.

Оценете статията

Вашият коментар