КСО, aл. 2, параграф 9

ДИРЕКЦИЯ„OБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО”
1_11/20.01.2011 г.
КСО, §9, ал.2 от ПЗР на КСО
Във връзка с Ваше запитване, постъпило вдирекция „ОУИ” – гр. ……….,заведено с вх. № ………………2011 г., изразяваме следното становище:
Съгласно изложената фактическа обстановка физическо лице е внесло в края на 2010 г. по сметка на ТД на НАП осигурителна вноска за времето на обучение във висше учебно заведение. Издадено му е удостоверение от ТП на НОИ за зачетен осигурителен стаж, който да послужи само при пенсиониране. Прилагат се служебна бележка от Технически университет гр…., удостоверение от ТП на НОИ и вносна бележка за внесени осигурителни вноски.
В тази връзка се поставя въпроса лицето има ли право за възстановяване на част от внесената сума?
Със §9, ал.2 от ПЗР на КСО/в сила до 31.12.2010 г./ и чл.9а от КСО/в сила от 01.01.2011 г./ е създаден специален ред за внасяне на осигурителни вноски с цел зачитане на осигурителен стаж. Според цитираните разпоредби, за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но не за повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.
Осигурителните вноски за “откупуване“ на осигурителен стаж на обучението във висши или полувисши училища се внасят само за периодите, за които осигурителен стаж не е зачетен на друго основание.
Когато времето включва периоди, зачетени за осигурителен стаж на друго основание, лицето може да поиска възстановяване на сумите от внесените осигурителни вноски за тези периоди по реда на чл.129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс въз основа на разпореждане, издадено по чл.98, ал.1 от КСО – чл.45, ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
Осигурителните вноски, които са внесени доброволно и за същия период не е зачетен осигурителен стаж на друго основание не могат да бъдат възстановени, при поискване от лицата,тъй като вноските са внесени доброволно и не са изискуеми по реда на ДОПК. ‘

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

осигурителни вноски върху допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и изключителни постижения

Изх.№М-26-С-273Дата:31.01.2012 год.КСО, чл. 6, ал. 2;КСО, чл. 10;НЕВДПОВ, чл. 3, ал. 1.Относно:осигурителни вноски върху допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и изключителни постиженияПо повод Ваше писмо,

начисляване на данък върху добавената стойност на основание чл. 86 във връзка с чл. 82, ал. 2, т. 1 от ЗДДС за получена доставка на природен газ, който същевременно е предмет и на внос на територията

Изх. № 24-34-54Дата: 16.07.2013 год. ЗДДС, чл. 58, ал. 1, т. 10; ЗДДС, чл. 82, ал. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 86. Относно: начисляване на

право на приспадане на данъчен кредит за закупен лек автомобил, стоките или услугите, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на нает лек автомобил, включително з

В Дирекция ”ОДОП” – ………… постъпи писмено запитване с вх. № ………../30.08.2013 г., относно право на приспадане на данъчен кредит за закупен лек автомобил, стоките

определяне на данъчната основа при доставки на горива при договорена цена, различна от отчетената с фискалното устройство по смисъла на ЗДДС в сила от 01.01.2007 г.

Изх. № 24-32-164……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно: определяне на данъчната основа при доставки на горива при договорена цена, различна от отчетената с фискалното устройство по смисъла

въпроси по прилагане на ЗДДС и счетоводното законодателство

.№ ………………Дата, ……………….. До………………………Копие:………………………Относно: въпроси по прилагане на ЗДДС и счетоводното законодателствоУважаемигосподин ……………….,Във връзка с Вашето запитване, получено вс вх. № ………………., на основание чл.10,