КСО – чл.4, ал.3, т.2;

КСО – чл.4, ал.3, т.2;
чл.4, ал.1, т.7;
НООСЛБГРЧМЛ – чл.2, ал.3;
Наредба № Н-8/29.12.2005г. – чл.3, ал.9, 10.

Oписвате, че сте самоосигуряващо се лице и упражнявате дейност в “X“ ООД. Всеки месец, дружеството подава декларация образец №1 и внася задължителни осигурителни вноски за Вас. Съдружник и управител сте и в „Y“ ООД. Възнамерявате да започнете да упражнявате дейност като самоосигуряващо се лице и в това дружество.
Във връзка с изложеното, поставяте въпрос относно това, дали следва „Y“ ООД всеки месец да подава декларация образец №1 за Вас, след като се осигурявате в “X“ ООД.
С оглед изложеното в запитването при сега действащата нормативна уредба съобразно компетентността на НАП изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително социално осигуряване е определен в чл.4 и 4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Обвързването на осигуряването с полагане на труд е въведено с чл.10 от КСО, съгласно който, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал.1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски, и продължава до нейното прекратяване.
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.3, т.2 от КСО, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл.26, ал.7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
По свой избор, лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4, могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО).
Извършваната от самоосигуряващото се лице – съдружник в търговско дружество трудова дейност се различава по своя характер от дейността по управление и контрол на търговско дружество.
Именно поради това в КСО са предвидени отделни, самостоятелни основания за осигуряване на лицата, упражняващи тези две различни дейности. Въпросните основания са съответно чл.4, ал.1, т.7 и чл.4, ал.3, т.2 от кодекса.
Следователно, ако освен дейността си като самоосигуряващо се лице, извършвате дейност и по управление и контрол на търговското дружество, за която Ви е изплатено, начислено или определено възнаграждение, следва да имате предвид и разпоредбата на чл.4, ал.1, т.7 от КСО.
Съгласно тази разпоредба, задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета
от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон.
По силата на чл.2, ал.3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. Промяната на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се декларира по реда на чл.1, ал.2. Разпоредбата гласи, че при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност,
самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
Следователно в 7-дневен срок от започване на дейността като самоосигуряващо се лице – съдружник във второто дружество, следвала да подадете декларация за самоосигуряващо се лице ОКД-5.
Редът и сроковете за подаване на декларации са регламентирани в Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларация образец №1 (чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/29.12.2005г.).
В Наредбата не е предвидено, самоосигуряващи се лица, извършващи дейност като такива в няколко търговски дружество и избрали да се осигуряват на едно от основанията, по силата на чл.2, ал.3 от НООСЛБГРЧМЛ да подават декларация образец №1 за всяко от тях.
В Наредбата има изрична норма, регламентираща хипотезата, в която лицата са осигурени на повече от едно основание по чл.4 от КСО.
В този случай и съгласно чл.3, ал.9 от Наредба № Н-8/29.12.2005г., за лицата, осигурени на повече от едно основание по чл.4 КСО, се подават декларации обр. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.
Разпоредбата на алинея 9 не се прилага за лицата, които са осигурени на основание чл.4, ал.1 от КСО за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са:
1. получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец или;
2. самоосигуряващи се лица, упражняващи трудова дейност, и са избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.

5/5

Вашият коментар