КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.10

5_ 94-00-108/06.06.2008
КСО, чл.4, ал.1, т.7, чл.4, ал.3, т.2, чл.10
Фактическа обстановка: на управителя не се изплаща възнаграждение по договор за управление и контрол. Същият не упражнява трудова дейност в дружеството;
Въпрос: Дължат ле се осигурителни вноски;
Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, независимо от вида на самото търговско дружество или на неговия собственик, следва задължително да се осигуряват за всички осигурени социални рискове, съгласно чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.
Договор за управление е този договор, с който се предава управлението на едно предприятие катосъвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне определени стопански резултати в рамките на договорения срок /респективно –безсрочно/.
Такъв договор се счита за сключен и само по силата на съдебно решение, в което съответното лице е посочено като управител-срещу заплащане на възнаграждение.
Ако обаче възнаграждение не е получавано, а управителят е и съдружник в дружеството, осигуряването се осъществява по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО. В тези случаи достатъчно условие за да възникне задължението за осигуряване е упражняването на трудова дейност.
Съгласно чл.10 от Кодекса за социално осигуряване, осигуряването възниква от деня, в който лицатазапочват да упражняват трудова дейност по чл.4 и продължава до прекратяването и.
Във връзка с гореизложеното, на осигуряване подлежат само лицата, които упражняват трудова дейност .

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Отговор на писмено запитване постъпило в …………, касаещо прилагането на Закона за данъците върху доходите па физическите лица (Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., в сила от 01.01.2007 г.).

ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване постъпило в …………, касаещо прилагането на Закона за данъците върху доходите па физическите лица (Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември

осигуряване на съдружник в ООД, който не упражнява трудова дейност като съдружник, а работи по трудово правоотношение при друг работодател

1_279/08.11.2007г. Чл.4,ал.3,т.2 КСООтносно: осигуряване на съдружник в ООД, който не упражнява трудова дейност като съдружник,а работи по трудово правоотношение при друг работодател По силата на

Прилагане на ЗДДФЛ при изплащане на доходи по извънтрудови правоотношения от сдружение на собственици при управление на сгради в режим на етажна собственост

ЗДДФЛ – чл. 55, ал.1; чл. 73, ал.1; чл. 43; чл. 38, ал. 12 ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДФЛ при изплащане на доходи по извънтрудови правоотношения

Писмо с Изх. Ваше запитване относно прилагането на автоматичния обмен на информация за финансови сметки съгласно раздел III а на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Чл. 142а и чл. 142т от ДОПК М-17-00-256/09.06.2020 г. ОТНОСНО: Ваше запитване относно прилагането на автоматичния обмен на информация за финансови сметки съгласно раздел III

прилагането на чл.183, 184 и 185 от ЗКПО

1_20-27-65/07.05.2008ЗКПО чл. 183, 184 и 185Относно: прилагането на чл.183, 184 и 185 от ЗКПО Уважаема госпожо,Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№г. в дирекция

ЗДДС, чл.113, aл. 4,НАРЕДБА Н-18, чл.32, aл. 2

Изх. № 24-33-332Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-332 г.,Ви уведомява следното:Регистрирането и отчитането на продажбите чрез фискална касова

aabed