ЗДДС, чл.21, aл. 2

1_168/26.10.2010
ЗДДС – чл. 21, ал. 2
По повод Ваше запитване, постъпило в дирекция „ОУИ” –…….. изразявам следното становище:
Описана е следната фактическа обстановка: управляваната от Вас фирма ще извърши транспорт на стоки и ще фактурира на международна организация установена в Швейцария. Направлението на транспорта е Швейцария–България (след направено уточнение от Ваша страна).
Въпросът който задавате е следният: Какво е основанието за неначисляване на ДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададеният от Вас въпрос, изразявам следното становище в няколко хипотези, в зависимост от статута на получателя:
1. Ако получателя е данъчнозадължено лице по смисъла на ЗДДС, тогава мястото на изпълнение на доставката се определя съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗДДС – т. е. мястото, където международната организация получател е установил независимата си икономическа дейност- Швейцария.
На основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС за доставки с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък. Те се отразяват в дневника за продажбите в колоната за доставки с място на изпълнение извън територията на страната.
2.Ако международната организация получател не е данъчнозадължено лице по смисъла на ЗДДС, то тогава са приложими разпоредбите на чл. 22, ал. 2 от ЗДДС и чл. 30, ал. 1 от ЗДДС. Мястото на изпълнение при доставка на услуги по транспорт на стоки извън Общността, предоставена на данъчно незадължено лице, съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗДДС е мястото, където се осъществява транспортът, пропорционално на реализирания пробег.
Това би означавало, че за транспортната услуга включваща изминатите километри от мястото тръгване Швейцария до граничния пункт, за българския превозвач едоставка на услуга с място на изпълнение извън територията на страната, съгласно чл. 22, ал.2 от ЗДДС. В тази връзка дружеството Ви трябва да се запознае със законодателството на съответната държава през която се реализира пробега.
Транспортната услуга включваща изминатите километри на територията на страната (от граничния пункт до мястото на пристигане в България) за доставчика – българско, регистрирано по ЗДДС лице, е облагаема доставка, съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗДДС, във връзка с чл. 12, ал.1 от същия закон. Съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗДДС доставчикът може да приложи нулева ставка на данъка за тази облагаема доставка, ако са налице документите посочени в чл. 23 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, удостоверяващи извършването на международен транспорт.
В този смисъл за доставката на транспортната услуга с получател данъчно незадължено лице за цялата отсечка Швейцария – България практически са налице две данъчни основи за облагане –без данък и с нулева ставка на данъка. Услугата се документира с една фактура съдържаща реквизитите на чл. 114 от ЗДДС, като задължителен реквизит се вписва както основанието за неначисляване на данък /чл. 22, ал. 2 от ЗДДС/, така и основанието за прилагане на нулевата ставка /чл. 30, ал. 1 от ЗДДС/. Би могло документирането да се извърши и с две отделни фактури, като за доставката с място на изпълнение извън територията на страната се издаде фактура съобразно изискванията на държавата по местоизвършване на доставката.
3. Ако получател е международна организация, разполагаща с удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък, към Регламента на комисията №31/96 ( Шеста Директива 77/388/ЕЕС – чл. 15, ал. 10 ).
За облагаемите доставки с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато са изпълнени едновременно условията по чл. 109, ал. 1 от ППЗДДС:
? получатели са международни организации, признати от държавните органи на държавата членка домакин или на членове на техните организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища и
?Република България не е държава домакин на лицата в предходната точка .
Съгласно § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби към ППЗДДС „държава домакин” е държавата, в която лицата са установени или имат седалище съгласно международните конвенции за създаването им или в споразумението за тяхното създаване.
За да приложи нулевата ставка на данъка, доставчикът следва да разполага със следните документи:
?фактура за доставката и
?удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец – приложение към Регламент на комисията №31/96(Шеста Директива 77/388/ЕЕС – чл. 15, ал. 10), потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка домакин.

Оценете статията

Вашият коментар