КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,КСО, чл.10,КСО, чл.4, aл. 6,КСО, чл.6, aл. 2, т. 3,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.6, aл. 3

2_1528/08.11.2011 г.
КСО – чл.4, ал.1, т.7
чл.4, ал.3, т.2
чл.4, ал.6
чл.6, ал.2, т.3 и ал.3
чл. 10
НООСЛБГРЧМЛ – чл.1, ал.2
ОТНОСТНО: Социално и здравно осигуряване науправител на ООД, на когото е
отпусната пенсия
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че управител на ООД е пенсионер по болест. Той не упражнява трудова дейност в ООД, а е такъв по силата на дружествения договор. До излизане на пенсионното решение се е осигурявал като самоосигуряващо се лице.
Въпросът, който Ви интересува е редътза социалното и здравното му осигуряване.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното принципно становище:
Кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване е определен в чл.4 и чл.4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Когато управителят на ООД упражнява трудова дейност като изпълнител по договор за управление и контрол на търговското дружество и има определено и/или договорено възнаграждение се осигурява социално по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО. Лицата по чл.4, ал.1, т.7 от КСО се осигуряват за всички осигурени социални рискове върху всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност на съответното търговско дружество и квалификационна група професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход ( чл.6, ал.2, т.3 и ал.3 от КСО).
Когато управителяняма сключен договор за възлагане на управлението на дружеството или не получава възнаграждение за положен личен труд и/или не му е определено такова, осигуряването му следва да се извършва по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО, т.е. по реда, определен за самоосигуряващите се лица. Те са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. По свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.
Следва да имате в предвид, че съгласно разпоредбите на чл. 10 от КСО, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й, т.е., основополагащо за възникване на осигуряването е упражняването на трудова дейност. В този смисъл за да възникне основание за осигуряване на съдружник в търговско дружество, той следва да упражнява лична трудова дейност.
Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл.1, ал.2 отНООСЛБГРЧМЛ).
В чл.4, ал.6 от КСО е визирано, че лицата които упражняват трудова дейност като собственици или съдружници на търговски дружества не подлежат на задължително осигуряване при условие, че им е отпусната пенсия. Осигуряването им за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, и безработица е уредено като право, което може да бъде упражнено по тяхно желание.
Следователно лицата, на които е отпусната пенсия, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества и осигуряващи се по чл.4, ал.3, т.2 от КСО могат да се осигуряват по свое желание за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, докато изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, които се осигуряват по реда на чл.4, ал.1, т.7 от с.з. независимо от обстоятелството че им е отпусната пенсия трябва задължително да внасят вноски за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица ДОО.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »