прекратяване осигуряването на ликвидатор на земеделска кооперация

2_1529/ 01.10.2010г.
КСО – чл.4, ал.1, т.7
чл.10
ОТНОСНО: прекратяване осигуряването на ликвидатор на земеделска кооперация
От изложеното в запитването става ясно, че В ТД на НАП гр. …….., офис гр. …………….е постъпила молба от ………………….., бивш ликвидатор на ЗК „……………..” – в ликвидация. В молбата сиг-н …………. сочи, че следва да се счита освободен като ликвидатор от 30.03.2010 г. Прилага решение на Търговищкия окръжен съд № ………….г., по повод на жалба срещу отказ на Агенцията по вписванията да бъде уважено заявление за заличаването му като ликвидатор. С решението се указва на Агенцията по вписванията да извърши вписване на заявеното обстоятелство-заличаване на г-н …………… като ликвидатор на ЗК „…………..” – в ликвидация. Съгласно данни на търговския регистърлицето е заличено като ликвидатор с дата 16.07.2010 г. Подавани са данни с Декларация образец № 1 във връзка с дейносттаналиквидатора и след 30.03.2010 г.до 31.05.2010 г.
Във връзка с изложеното, поставяте въпроса: от коя дата следва да се счита, че лицето е освободено като ликвидатор – от датата на подаване на заявлението за заличаване – 30.03.2010 г. или от датата на вписване на това обстоятелство вТР – 16.07.2010 г ?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Съгласно чл.41 от Закона за кооперациите /ЗК/, при прекратяване дейността на кооперацията общото събрание назначава един ликвидатор или ликвидационна комисия от трима души и определя срок на ликвидация. В определени от закона случаи/чл.40, ал.1, т.2/ликвидатора се назначава и от Агенцията по вписванията, която определя срока на ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора. В чл.43, ал.1 от ЗК е определено, че ликвидаторите имат правата и задълженията на управителен съвет.
На основаниеразпоредбата на чл.4, ал.1, т.7 от КСО, подлежат на задължително осигуряванеза общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите. След 1 януари на 2010 г. осигурителните вноски за тези лица се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии /чл.6, ал.3 от КСО/.
От всичко това следва, че ликвидаторите на кооперациите полагат възмезден труд, койтопо своята същност не се различава от дейността на техните управителни органи. Управленският труд е основание за възникване на задължението за осигуряване на ликвидаторите. От обстоятелството, че на ликвидатора не се заплаща възнаграждение или той се е отказал от него не следва друго. От упражняване на трудовата дейност, която по своята същност е по управление и контрол и от наличието на възнаграждение произтича и задължението за осигуряване по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО.
В чл.10 от КСО е определено, че осигуряването възниква от деня,в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал.1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
По отношение на ликвидаторите се прекратява задължението за осигуряване с прекратяване на дейността им, която е била основание за осигуряване. След вписване на обстоятелството за заличаване на ликвидатора в това му качество, лицето излиза от обхвата на КСО, поради което следва да се прекрати и неговото осигуряване.
Вписаното обстоятелство за заличаване се смята че е станало известно на третите добросъвестни лица, в случая администрацията и НАП, от момента на вписването (чл.7 от Закона за търговския регистър) иима действие занапред. До момента на вписването на заличаването се счита, че обстоятелството съществува, независимо от това дали същото се обжалва или не.
С оглед на гореизложеното в конкретния случай считаме, че лицето е заличено като ликвидатор от датата на вписване на това обстоятелство.

Оценете статията

Вашият коментар