Приложение нормите на Закона за данък върху добавената стойност и

2_1522/13.10.2011г.
ЗДДС – 118, ал.1и ал.3
Н-18/2006 г. – чл.3
ОТНОСНО: Приложение нормите на Закона за данък върху добавената стойност и
Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства
Поставяте въпрос, относно това дали е възможно плащане на фактура по ДДС да се осъществи чрез паричен пощенски запис като документа от пощата (Български пощи) да се приложи към фактурата.
С оглед действащата нормативната уредба изразявам следното становище:
На основание чл.4, ал.3 от Закона за счетоводството (ЗСч) предприятията осъществяват счетоводството на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.
Разпоредбата на чл.118, ал.1 на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
Съгласно ал.3 на чл.118 от ЗДДС фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация. Фискална касова бележка (фискален бон) е и касовата бележка (системен бон), издадена от одобрена за съответния търговски обект интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.
Прилагането на чл. 118 от ЗДДС, както и условията и редът, по който се издават фискални касови бележки е регламентиран в Наредба Н-18/2006 г. на Министъра на финанситеза регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
Съгласно чл.3 от посочената наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
Разпоредбата на т.9 от § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПУ дава определение на понятието пощенски парични преводи, а именно „Пощенски парични преводи на хартиен носител“ са пощенски услуги за изпращане чрез пощенските служби на пощенски оператор, лицензиран за извършване на услуги по чл. 39, т. 3 на суми от подателя до получателя.
Съгласно разпоредбите на чл.15, ал.1, т.4 от ЗПУ, Комисията за регулиране на съобщенията към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията вписва лицата в публичен регистър на лицензираните пощенски оператори.
След извършена проверка в публичния регистър се установи, че посоченото дружество „Български пощи” ЕАД фигурира в него и притежава лицезия по чл.39, т.3 от ЗПУсъс срок от 14.06.2001 г. до 14.06.2021 г.
С оглед гореизложеното считам, че е допустимоплащанена фактура по ДДС да се осъществява чрез паричен пощенски превод, реализиран от „Български пощи” ЕАД, като същия се приложи към фактурата , без да е необходимо издаването на касов бон.

Оценете статията

Вашият коментар