КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

1_185/03.12.2010 г.
КСО, чл.4, ал.1, т.7
КСО, чл.4, ал.3, т.2
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ”–гр…… с вх.№ ……, изразяваме следното становище:
Съгласно описаната фактическа обстановка собственик в еднолично дружество с ограничена отговорност има сключен договор за управление и контрол, в който изрично страните са се съгласили, че ще се изплаща възнаграждение, но конкретен размер в договора не е определен.
Въпросите които се поставят са: По какъв начин е длъжно да се осигурява лицето, съгл. КСО – като самоосигуряващо се лице или като управител? Ако се осигурява като управител, в декларация образец 1 какъв код се посочва? С какъв документ се уведомява ТД на НАП, ако лицето се осигурява като управител? Какъв вид осигурителни вноскиса дължими като управител на основание сключения договор за управление?
Съгласно чл.10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал.1 от с.з. и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. От този текст следва, че упражняването на трудова дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряването. За целите на осигуряването достатъчно е дадено лице да попадне в кръга на задължително осигурените лица по чл.4 или чл.4а от кодекса като упражняващо дейност на някое от посочените към същата разпоредба основания за да възникне основание за внасяне на осигурителни вноски за същото.
Лицата, упражняващи трудова дейност като изпълнители по договори за управление и контролв търговски дружества се осигуряват по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО. Съгласно посочената разпоредба изпълнителите по договорите за управление и контрол се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
Във връзка с приложение на осигурителното законодателство следва да се отбележи, че с оглед това, че управлението на дружеството срещу възнаграждение е възложено по договор за управление и контрол, е приложим редът за осигуряване на лицето по чл.4,ал.1, т.7 от КСО. Необходимо е да се има предвид, че ако в сключения договор за управление на дружеството е определено възнаграждение на управителя, за същия, на основание чл.6, ал.3 от КСО са дължими осигурителни вноски върху изплатените, начислените, но неизплатени и в сила от 01.01.2010 г. и върху неначислените възнаграждения, но върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основната икономическа дейност на фирмата за първа квалификационна група професии от Приложение № 1 към чл.8 от ЗБДОО за съответната календарна година.
Неначислени възнаграждения по смисъла на чл.6, ал.3 от КСО за лицата, които упражняват трудова дейност по чл.4, ал.1, т.7 от КСО са дължими възнаграждения, когато са договорени или определени по съответния ред, но не са начислени. Ако възнаграждения не са договорени или определени по съответния ред, задължение за внасяне на осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения на основание чл.6, ал.3 от КСО не възниква за тези лица. Следователно за да се считат за неначислени за целите на ДОО възнагражденията следва да са определени по основание и размер. С цел пълнота на изложението следва да се посочи, че освен в сключения договор за управление на дружеството, възнаграждението на управителите може да е определено и с учредителния договор, с решение на общото събрание, както и да бъде записано в устава на дружеството и др.
В запитването Ви е посочено, че за управителя има сключен договор за управление и контрол срещу заплащане на възнаграждение, чийто размер точно не е упоменат. Видно от договора, приложен към запитването в чл.1 и 7 от същия е записано, че търговеца има задължение да заплаща в уговорения размер паричните възнаграждения на управителя, следователно може да приемем, че сме в хипотеза при която има уговорен такъв по друг начин – вдружествения договор, съответно учредителния акт, да е определено с решение на съответния орган на дружеството, с анекс или по друг начин. В този случайосигуряването е по описания по-горе ред.
За сключенитедоговориза управление и контролне се подават уведомления в ТД на НАП. При подаване на данни с декларация образец 1 за изпълнители по договор за управление и контрол в т.12 „Вид осигурен”се попълва код 10.
Когато собственикът на дружеството няма определено възнаграждение за положентруд в качеството му на управител, въз основа на изрично сключен договор за възлагане на управлението на дружеството или на друго правно основание, осигуряването му следва да се извършва на реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО, т.е. по установения за самоосигуря-ващите се лица ред.

Оценете статията

Вашият коментар