здравноосигурителен статус на лица пребивавали в чужбина

1_187/26.10.2007г.
Чл.33,ал.2 от ЗЗО
& 16 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО
Относно: здравноосигурителен статус на лица пребивавали в чужбина
Във връзка с писмено запитване заведено с вх…………. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр………., относно здравноосигурителен статус на лица пребивавали в чужбина, изразяваме следното становище
По първи въпрос
В ЗЗО е предвидена възможност за освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на български граждани, които след 21 декември 2004 г. пребивават извън България, без да са подали заявление преди напускане на страната, единствено в хипотезата на § 16 от ПЗР към ЗИДЗЗО (обн. ДВ, бр. 111 от 2004 г
Съгласно § 16 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО в сила от 21.12.2004г., българските граждани, задължени да осигуряват себе си, които до влизането в сила на този закон са пребивавали в чужбина повече от 183 дни през най-малко една календарна година и не са внесли дължимите здравноосигурителни вноски за това време, могат да възстановят здравноосигурителните си права при условията и реда на чл.40а, без да са подали заявление до Националния осигурителен институт.
Според цитираната преходна разпоредба от това право могат да се възползват само лицата, които са пребивавали в чужбина към 21.12.2004г. най-малко183 дни през календарната година.Те могат да възстановят здравноосигурителните си права при условията и по реда на чл. 40а от ЗЗО като подадат заявление в компетентната ТД на НАП при завръщането си в страната.Възстановяванетона здравноосигурителните им праваможе да се извърши по реда на чл.40а,ал.2 и ал.3 от ЗЗО.
При положение, че лицата не желаят да възстановят правата си по реда на чл.40а, ал.2 и 3 от ЗЗО /в случаите, когато не са подали заявление за напускане на страната по чл.40а от ЗЗО/, могат да не подадат заявлениепри завръщането си в страната. В този случай те следва да внесат дължимите здравноосигурителни вноскиза целия период на пребиваване в чужбина.
Във Вашия случай, лицето през 2004г. е пребивавалов чужбина повече от 183 дни и може да се възползваслед завръщането си в страната от разпоредбата на параграф 16 от ПЗР на ЗЗО. Само при условие че призавръщането си в страната лицетоподаде заявление по образец в компетентната ТД на НАП за възстановяване на здравноосигурителни права може да се освободи от задължение за внасяне на вноски за пребиваванетов чужбиназа 2005г. и следващите години/до септември 2006/. Към заявлението следва да се приложи копие от паспорт или удостоверение от МВР за дати на влизане или излизане от страната. В Допълнителния регистър на здравноосигурените лица /ДРЗЛ/ може да се заличат периодите през които лицето е билоизвън страната през 2005г.иза коитовноски не се дължат.Заличаването се извършва след като се установи, че има данниза здравно осигуряване за 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл.40 от ЗЗО или еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл.29,ал.3 върху минималния месечен размер на осигурителния доходза самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне на вноските. Ако лицетоне упражни правото си по & 16от ПЗД на ЗИДЗЗОда възстанови здравноосигурителните си права, то дължи здравноосигурителни вноски зацелия период на пребиваванто си в чужбина.Здравноосигурителните права им права се възстановяват при условията на чл.109,ал.1 от ЗЗО.В този смисъл е и 24-00-881от 07.12.2006г. на ЦУ на НАП.
По втори въпрос
От 01.01.2007г. съгласно чл.33,ал.2 от ЗЗО не са задължително осигуренив НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряванев друга държава членка. За коригиране на здравноосигурителния статус на лица, които са били осигурени по схемаза социална сигурност в друга държава членка на ЕС е необходимо представяне на Е – формуляр.Формулярът е удостоверение от който са видни периодите на осигуреност съгласно правилата за координация на Регламент 1408/71.
Във вашия случай,след като лицето при завръщането сие представило в компетентната ТД на НАПЕ формуляр, удостоверяващ че за него е била приложима схема за социална осигуреност надруга държава – членкана ЕС в което са посоченипериоди след 01.01.2007г., то не дължи здравноосигурителни вноски за тях. Данните, посочени във формуляра следва да бъдат въведени като оправдателен документ в Допълнителния регистър на здравноосигурителните лица в НАП, с цел удостоверяванена актуалнияздравноосигурителен статус.
Относно трети въпрос препращаме същия по компетентност в Дирекция „ДОМ” .
Директор Дирекция „ОУИ”…………..
/Р.Дулева /

Оценете статията

Вашият коментар