ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 6

5_ 94-00-138/15.07.2008г.
ЗЗО, чл.33, ал.1, т.6
Фактическа обстановка: Гражданин на страна членка на ЕС извършва трудова дейност единствено на територията на РБългария. Лицето е с разрешение за продължително пребиваване;
Въпрос: следва ли задължително да се осигурява, съгласно чл.33 от ЗЗО;
От 01.01.2007 година, във връзка с присъединяването на Република България към ЕС, страната ни прилага правилата за координация на социално осигурителните системи, въведени в Европейския съюз с Регламент на Съвета /ЕО/ №1408 от 14 юни 1971г. за прилагане на системи за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент на Съвета /ЕО/ №574 от 21 март 1972г., определящ процедурата за прилагане на Регламент на Съвета /ЕО/ №1408 от 1971г.
Чрез измененията и допълненията в ЗЗО се обезпечава именно прилагането на онази част от правилата за координация на системите за социална сигурност, която се отнася до осигурителните рискове, обхванати от системата на задължителното здравно осигуряване.
С §5 от ЗИД на ЗЗО са извършени промени в чл.33 от ЗЗО, с които се прецизират категориите здравноосигурени лица във връзка с прякото действие на Регламент на Съвета /ЕО/ №1408 от 14 юни 1971г.. в кръга на задължително здравноосигурените лица са включени лицата, които по силата на правилата за координация следва да бъдат осигурени в НЗОК: сред тях са гражданите на държави-членки на Европейския съюз иЕвропейското икономическо пространство, които работят в страната /с изключение на командированите/, както и лицата-членове на семейства на задължително здравноосигурени в НЗОК, лица, които не се осигуряват на собствено основание и др. Едновременно с това се обезпечава и правилото за приложимост на само едно осигурително законодателство.
На основание чл.33, ал.1, т.6 от ЗЗО, задължително осигурени в НЗОК са лицата, извън посочените в т.1-5, за които се прилага законодателството на Република България, съгласно правилата за координация за системите за социална сигурност.
Във връзка с гореизложеното, тъй като сте гражданин на страна-членка на ЕС,Вие следва да внасяте здравноосигурителни вноски, независимо, че нямате разрешение за постоянно пребиваване в страната.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Становище на НАП с Изх. № 53-00-10 от 24.04.2018 г.

Изх. № 53-00-1024.04.2018 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-10/22.01.2018 г., във връзка с прилагането разпоредбите

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДСВъввръзка с

ЗДДС, чл.26

2_ 244/09.02.2012 г.ЗДДС, чл. 26В Дирекция ОУИе постъпило запитване, заведено с вх.============== г., в което поставяте следните въпроси, във връзка с продажба на имоти, собственост

today