КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,КСО, чл.6, aл. 6

2_70#2/22.01.2007г.
КСО – чл.4, ал.1, т.7; чл.6, ал.6
ЗЗБНЗ – чл.19, ал.2
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: От м.05.2000г. до м.09.2001г. сте работила по договор за поръчка. От м.10.2001г. до 12.2006г. сте назначавана за синдик на търговски дружества.
Въпросите Ви са :
1.Какъв размер осигурителна вноска за социално осигуряване следва да внасяте като синдик за периода м.10.2001г. – м.12.2006г.
2.Като синдик следва ли да ви бъде начислявана и внасяна вноска за фонд „ПКБ” и за фонд „ТЗПБ”за същия период?
3.Какъв е размерът на вноските при работа едновременно в няколко дружества?
4.Какъв е размера осигурителна вноска за социално осигуряване за периода от м.05.2000г. до м.09.2001г., когато сте работила по договор за поръчка?
5.Кои нормативни документи регламентират осигурителният Ви статус като синдик?
С оглед сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Осигуряването на синдиците на търговци в производства по несъстоятелност следва да се осъществява по ред идентичен с реда за осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества- чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Този ред за осигуряване е изрично определен с допълнението в т.7, обнародвано с ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., с което като задължително осигурени за всички осигурени социални рискове са посочени синдиците. Въпреки липсата на изричните записи в КСО до 31.12.2006г. осигуряването на синдиците на ТД следва да бъде осъществявано по реда на чл.4, ал.1, т.7и за периода 2000г. – 2006г. В тази посока е изразеното становище в писмо на НОИ №91-01-95/03.04.2002г.
Размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване на лицата осигурени за всички осигурени социални рискове е определян с чл.6, ал.1 от КСО и през годините е в различен размер. Осигурителните вноски се дължат върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход разпределят между осигурителите и осигурените в съотношение посочено в алинея 3 на същата разпоредба., което е :
за 2000 и 2001 г. – 80:20;
за 2002 – 2004 г. – 75:25;
за 2005 г. – 70:30;
за 2006 г. – 65:35;
за 2007 г. – 65:35.
Брутното трудово възнаграждение за лицата по чл.4, ал.1, т.7, върху което се дължат осигурителни вноски, се определя след намаляването му с нормативно признатите разходи /чл.6, ал.4 от КСО/.
За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл.4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход /чл.6, ал.10 от КСО/.
В алинея 6, на чл.6 от КСО е указано, че осигурителните вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест“ са за сметка на осигурителите.
В отменения Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта /ЗЗБНЗ/ за периода 2000г. и 2001г. е действал Раздел II „Задължително осигуряване за безработица и професионална квалификация”. Съгласно чл.19, ал.2 от с.з осигуряването за безработица се осъществява чрез осигурителна вноска за сметка на лицата, изпълняващи само договор за управление или контрол на търговски дружества, когато за това има решение на общите им събрания. Размерът на осигурителната вноска се определя на 4 на сто от брутните възнаграждения на изпълняващите договори за управление или контрол, върху които се дължат осигурителни вноски по фонд “Обществено осигуряване“. По аргумент от чл.20, ал.2 от ЗЗБНЗ /отм./ осигурителната вноска се разпределя между дружествата и лицата, работещи по договор за управление или контрол в съотношение, което за 2000г. и 2001г. е 80:20.
На основание действащата към 2000г. и 2001г. разпоредба на чл.4, ал.3, т.5 от КСО на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт подлежат лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи. Осигурителните вноски за фонд “Пенсии“ и за фонд “Общо заболяване и майчинство“ се внасят от възложителя и осигурения в съотношение, което за 2000г. и 2001г. е 80:20
На основание действащите през 2000г. и 2001г. разпоредби на чл.6, ал.1 от КСО размерът на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване се определя за всеки от фондовете със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, съобразно обхванатите осигурени социални рискове. Съгласно чл.5, ал.5 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2000г. за лицата, които сами се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, осигурителната вноска се внася във фонд “Пенсии“ и е в размер 32 на сто върху осигурителния доход, респективно чл.5, ал.5 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2001г. за лицата, които сами се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, осигурителната вноска се внася във фонд “Пенсии“ и е в размер 29 на сто върху осигурителния доход.

Оценете статията

Вашият коментар