Приложението на данъчното облекчение за намалена работоспособност, регламентирано в чл.18 от Закона за данъците на физическите лица /ЗДДФЛ/, сте поискали преосвидетелстване във връзка с изтекъл срок

2_666-6/22.08.2011
ЗДДФЛ, чл.18
ДОПК, чл.108, ал.1
Във връзка с получен отговор изх. №……….2011 г. по отправено писмено запитване до Дирекция ОУИ-……., относно приложението наданъчното облекчение за намалена работоспособност, регламентирано в чл.18 от Закона за данъците на физическите лица /ЗДДФЛ/, сте поискали преосвидетелстване във връзка с изтекъл срок на експертно решение на ТЕЛК № …/……2006 г. на дата …….02.2009 г. .
Издаденото Ви експертно решение от ТЕЛК №……. от ……06.2011 г. е с пожизнен срок. В същия е посочено, че Ви е определенадата на инвалидност – ….03.2003 г.. . Приложенотоекспертно решение удостоверява, че от …..03.2003 г. до датата на издаване на решението и занапредВие сте с определена степен на трайно намалена неработоспособност.Съгласно чл.70, ал.1 от Наредбата за медицинската експертиза /обн.ДВ бр.36/2010 г./ дата на инвалидизиране се определя, когато се определя процент трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане), като нова дата на инвалидициране се определя само при условията на чл. 71 от същата наредба.
По силата на новото решение имате право да ползвате данъчното облекчение за намалена работоспособност и за 2010 г.
Следва да имате предвид, че при подаването на годишните данъчни декларации е налице предварително установяванена данъци и задължителни осигурителни вноски/чл.105 от ДОПК/, т.к лицето само изчислява основата и дължимия данък.
Освен предварително установяване на данъци с разпоредбата на чл.108, ал..1 от ДОПК е регламентирано и окончателно установяване, което се извършва с ревизионен акт по чл.118 от ДОПК.
С оглед на изложеното издаденото ви на ……06.2011 г.Експертно решение на ТЕЛК№…..е валидно и за минал период за данъчната 2010 г., предвид обстоятелството, чеустановената датана инвалидизиране в него е…03.2003 г..
При наличиена установени недължимо платени или събрани суми за данъци,същите могат да бъдатприхванати с изискуеми публични задължения на лицетоили възстановени по инициатива на органа по приходите илипо писмено искане на лицето по реда на раздел І „Прихващане и възстановяване” от Глава шестнадесета наДОПК / чл.128, ал. 1 и чл. 129, ал. 1/.
По отношение на поставения въпрос: Различни ли са законите за местните и републиканските данъци по отношение признаване наекспертни решения на ТЕЛКвъв връзка с ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ иЗакона заместните данъци и такси /ЗМДТ/?
Всеки от двата данъчнизакони имарегламентирани собствени правила във връзка с валидността на експертните решения на ТЕЛК.
В§ 20 на Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за местните данъци и такси/Обн.ДВ.бр.112/2003, доп.,бр.6/2004, в сила от 1 април 2004 г./ е предвидено, че лицата с увреждания, трайно намалената работоспособност на които е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са навършили тази възраст в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по този закон пожизнено независимо от определения в експертното решение срок.
В ЗДДФЛтази хипотеза няма правна регламентация.

Оценете статията

Вашият коментар