КСО, чл.4, aл. 1, т. 9,КСО, чл.6, aл. 3

5_23-22-2690/15.11.2011г.

КСО, чл.4, ал.1, т.9, чл.6, ал.3;
Фактическа обстановка: Медицинско заведение е наело специализанти със сключени договори за придобиване на специалност по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.
Въпрос При определяне на осигурителния доход следва ли да се приспадат 25% разходи за дейността?
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1, т.9 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
На основание чл.6, ал.3 от КСО, осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 9 се дължат върху получените възнаграждения, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната.
Възнаграждението върху, което се дължат осигурителните вноски за периода след 31 юли 2010г. не се намалява с разходи за дейността, тъй като осигуряването на тези лица е по специалния ред установен с разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 9 от КСО. За възнаграждението след 31 юли 2010г., получено по договор, сключен по реда на чл. 24, от Наредба №34/2006 не са приложими разпоредбите на чл. 4, ал. 3, точки 5 и 6 от КСО.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Данъчно третиране на доставки на услуги при работа по движима вещ, извършени на територията на друга държава – членка по смисъла на ЗДДС

Изх. № 24-33-56Дата: 16.05.2008 год.ЗДДС, чл. 21, ал.2, т. 3, буква „в”ОТНОСНО:Данъчно третиране на доставки на услуги при работа по движима вещ, извършени на територията

Преизчисляване на данъка върху

ОТНОСНО: Начисляване на ДДС на услуги по складиране, предоставени на чуждестранна фирмаВ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-112/

въпроси свързани с прилагане разпоредбите на ЗДДФЛ, и по конкретно внасяне на авансов данък, върху изплатен наем от юридическо лице на физически лица,Ви уведомявам следното

5.Изх.№ 21-01-4/29.08.2011г. ЗДДФЛ чл. 45, ал. 4 относно въпроси свързани с прилагане разпоредбите наЗДДФЛ, и по конкретно внасяне на авансов данък, върху изплатен наем от

Прилагане на данъчното законодателство при изкупуване на слънчогледови семки от физически лица, регистрирани или нерегистрирани като земеделски производители, които не са регистрирани по Закона за дан

3_ 1606/02.07.2015 г.ЗДДС, чл. 163бППЗДДС, чл. 97аЗДДФЛ, чл. 9;чл. 29,ал.1; чл. 43; чл. 45,ал.4;чл. 55,ал.1;чл.73,ал.1ЗКПО, чл. 10Относно: Прилагане на данъчното законодателство при изкупуване на слънчогледови

Доставка на услуга по митническо обслужване

ОТНОСНО: Доставка на услуга по митническо обслужванеВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-195/ 07.07.2017 г. Изложена е следната фактическа

lifta hakkında