КСО, чл.6а,КСО, чл.6, aл. 2, т. 1,КСО, чл.6, aл. 2, т. 3

5_23-22-1202/21.05.2012г.
КСО, чл. 6а, чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 3
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Доцент …….., служител на „Институт по декоративни растения” ….. е спечелила специализация в холандски университет.
Съгласно вътрешните правила на Селскостопанска академия при командироване на служители за специализация в чужбина, през първия месец от командировката се изплащат 100 % от брутното трудово възнаграждение, а през следващите месеци 30 %.
В доклад до директора на Института, г-жа …. цитира разпоредбата на чл.6а от КСО, и изразява становище, че съгласно цитираната разпоредба през целия период на командировка следва да получава брутно трудово възнаграждение в пълен размер, върху което следва да се внасят и осигурителни вноски.
Според осигурителя цитираната разпоредба се отнася за работещите по трудови правоотношения, а не за специализантите.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Какъв е размерът на възнаграждението, което следва да се изплаща за периода на командировка и какви осигурителни вноски се дължат?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 6а от КСО, осигурителните вноски за работниците и служителите, командировани по реда на чл. 121, ал. 3 и 4 от Кодекса на труда (КТ) , се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, както и други доходи от трудова дейност в приемащата държава и в България, но върху не по-малко от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава, а за работниците и служителите, командировани в държава, в която не са определени минимални ставки на заплащане – минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 2, т. 1.
В случай, че г- жа …… ще бъде командирована по реда на чл.121, ал.3и ал.4 от КТ, следва да се приложи разпоредбата на чл.6а от КСО.
Относно размерът на изплащаното възнаграждение за периода на командировка компетентна е ИА „Главна инспекция по труда”.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка /и представени документи/. В случаите, когато в производство, възложено по ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.151а, aл. 2

Изх. №20-00-46505.12.2016 г. чл.151а, ал. 2 от ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството е регистрирано за прилагане на специалния режим за касова отчетност

облагане по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ на получена еднократна помощ от БДЖ Пътнически превози“ ЕООД .

В Дирекция ОДОП ……е постъпило Ваше запитване с вх.№ 94-00-18 от 01.02.2018 г. с поставен въпрос относно облагане по реда на Закона за данъците върху

прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: прилагане на ЗДДСВъв връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-… свх.№ ….от 07.01.2010г. е изложена следната фактическа обстановка:Основната дейност на дружеството е производство

Данъчно третиране свързано с извършено подобрение на нает недвижим имот във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Данъчно третиране свързано с извършено подобрение на нает недвижим имот във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция

жалба до Министъра на финансите за освобождаване от такса битови отпадъци на имот, който не се използва, по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

3_4749/02.08.2007 г.ЗМДТ, чл.71ЗМДТ, Приложение № 2Относно: жалба до Министъра на финансите за освобождаване от такса битови отпадъци на имот, който не се използва, по реда

gokyuzu