КСО, чл.4, aл. 3, т. 4,КСО, чл.7, aл. 5

02_328/02.02.2007г.
КСО – чл.4, ал.3, т.4; чл.7, ал.5
В запитването посочвате, че сте регистриран земеделски производител – пчелар и не упражнявате друга трудова дейност. Въпросът, който поставяте е:
– в какви срокове и въз основа на какви нормативни актове трябва да внасям дължимите осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице – земеделски производител, който извършва единствено земеделска дейност.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Съгласно чл.4, ал.3, т.4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт са регистрираните земеделски производители. В § 1, т. 5 /предишна т.4/ от ДР на КСО е дадено легално определение на понятието „регистрирани земеделски производители” – това са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред.
Земеделските производители се осигуряват от деня, в който започнат да упражняват трудова дейност до момента на нейното прекратяване. Съгласно чл.1, ал.2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/, започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Като самоосигуряващи се лица, за периода през който не са изгубили качеството си,земеделските производители могат да прекъсват и възобновяват трудовата си дейност, като декларират това по посочения ред. В този случай лицата дължат осигурителни вноски само за времето, през което са упражнявали трудова дейност.
Осигурителните вноски, дължими от земеделските производители за 2007 г. се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между петдесет на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година /за 2007 г. е предвиден минимален осигурителен доход за този кръг осигурени лица – 110 лева/. В КСО е предвидена възможност регистрираните земеделски производители, които упражняват само земеделска дейност да внасят осигурителни вноски върху месечен осигурителен доход не по-малък от 25 на сто от минималния месечен размер на осигурителния доход – до 31.12.2006 г. тази възможност е уредена в § 5а от ПЗР на КСО, а от 01.01.2007 г. – в т.3 на чл.6, ал.7 от КСО. Т.е., ако извършвате само земеделска дейност, е налице възможността за внасяне на осигурителни вноски месечно върху осигурителен доход в размер на минимум 55 лева.
Осигурителните вноски, дължими от земеделските производители, се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. В чл.7, ал.5 от КСО е предвидена възможност, регистрираните земеделски производители да внесат дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща календарната година, за която се отнасят, ако извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт.
В запитването си посочвате, че се осигурявате за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, т.е. сте предпочели да се осигурявате за по широк кръг осигурени социални рискове, с огледвъзможността за избор, предвидена в чл.4, ал.4 от КСО за лицатапо ал.3, т.1, 2 и 4 от същата разпоредба (включително и земеделските производители). В такъв случай, Вие не отговаряте на едно от условията на чл.7, ал.5 от КСО – да се осигурявате само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт и не попадате в кръга на лицата, които могат да внесат дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща календарната година, за която се отнасят.

Оценете статията

Вашият коментар