КСО, чл.4, aл. 4,КСО, чл.4, aл. 6,КСО, чл.5, aл. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 4,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 6,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 5, т. 1,НООСЛБГРЧ, чл.11,КСО, чл.4, aл. 3, т. 1

2_1426/03.12.2014 г.
КСО – чл.4, ал.3, т.1;
чл.4, ал.4;
чл.4, ал.6;
чл.5, ал.2;
ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2, 4 и 6;
НООСЛБГРЧМЛ – чл.1, ал.5, т.1;
чл.11;
Фактическа обстановка: Плащате здравни осигуровки 33,60 лв. на месец от 08.06.2011 г. и работите като застрахователен агент в застрахователно дружество „ХХХХХХ” на трудов договор. Отпусната Ви е пенсия за инвалидност.
Поставяте въпрос, за това дали сте длъжна да плащате всеки месец 33,60 лв., след като вече сте осигурена на др. основание.
След извършена справка в информационната база данни на НАП – Програмен продукт „Система за управление на приходите” се установи, че към настоящият момент Вие нямате регистриран сключен трудов договор, а имате регистрация като самоосигуряващо се лице – извършващо дейност като свободна професия.
Предвид тези обстоятелства и действащата нормативната уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.4, ал.3, т.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване застарост и за смърт. По свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО). Тези лица са самоосигуряващи се по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО.
Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.5, т.1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) залица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт – нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други.
Съгласно чл.164, ал.1 от Кодекса за застраховането (КЗ), застрахователният агент е физическо лице или търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 11 от Закона за Комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка.
Следователноспоред цитираните разпоредби, застрахователните агенти по чл.164, ал.1 от КЗ са лица, упражняващи свободна професия. В този смисъл е и разпоредбата начл. 165, ал. 2 от същия кодекс – упражняването на дейност като застрахователен агент от физическо лице е свободна професия.
За тези лица при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение (граждански договор) осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението. Тези лица внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО. (чл.11 от НООСЛБГРЧМЛ).
В чл.4, ал.6 на от КСО е указано, че лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2, 4 – 6 от с.з., на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание. Следователно лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия, когато имат отпусната пенсия може да упражнят правото си на избор и да изберат да не правят вноски за държавното обществено осигуряване.
На основание чл.40, ал.1, т.4 от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО), здравноосигурителната вноска за пенсионерите е върху размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях. Здравноосигурителната вноска за тези лица е за сметка на републиканския бюджет. От горецитираното е видно, че няма нормативно изискване пенсионерите да правят здравноосигурителни вноски за своя сметка, тъй като дължимите от тях здравноосигурителни вноски са за сметка на републиканския бюджет.
Възникват обаче случаи, в които въпреки че лице е пенсионер, то дължи здравноосигурителни вноски за своя сметка, тъй като в ЗЗО липсва разпоредба подобна на тази на чл.4, ал.6 от КСО, която да дававъзможност за изключване на пенсионерите от кръга на задължително осигурените лица.
Поради това, на основание чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО, лицата по чл.4, ал.3, т.1 от КСО включително и когато получават пенсии, се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО.
Следователно, лице, упражняващо свободна професия трябва задължително да внася за своя сметка ежемесечни авансови здравноосигурителни вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Размера на вноската е8 на сто.
Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. (чл.6, ал.8 от КСО).
За определяне на окончателния размер на здравноосигурителната вноска се попълва Таблица 2 към справката. В колона 3 се посочва размера на пенсиятаили сборът от пенсии, без добавките към тях. Окончателният размер на осигурителния доход не може да надвишава максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, който за2014 г. е 2400 лв.
Съгласно чл.40, ал.1, т.6 от ЗЗО за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т.1, 2, 2а, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл.6, ал.10 от КСО.

1/5

Вашият коментар