Приложение нормите на осигурителното законодателство

2_1428/12.11.2013 г.
КСО – чл.10;
чл. 4, ал. 1, т. 7;
чл.6, ал.2;
чл.6, ал.10;
ОТНОСНО: Приложение нормите на осигурителното законодателство
Постъпило е Ваше писмено запитване,в описвате следната фактическа обстановка: В акционерното дружество е избран член на Съвета на директорите, който не е изпълнителен член. Лицето работи и по трудово правоотношение при друг работодател, при който е осигурено върху осигурителен доход по – малък от максималния. Във връзка с разпоредбата на чл.221, т.5 от ТЗ на проведено Общо събрание на акционерите евзето решение да не се изплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.
Поставяте следните въпроси:
1. Може ли лице, което работи по трудово правоотношение, но е в отпуск по чл.163, ал.1 или чл.164, ал.1 от КТ да бъде избрано за член на Съвета на директорите (не е изпълнителен член) в друго акционерно дружество?
2. Следва ли да има осигуряване, в случай че лицето по т.1 упълномощи друг член на Съвета на директорите със своите права и задължения, както и предвид, че общото събрание на акционерите е взело решение, членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение?
3. Какво се случва с обезщетението на лицето по т.1 за ползването на съответния отпуск?
4. Следва ли да има осигуряване на член на Съвета на директорите, предвид решението на Общото събрание на акционерите да не се изплащат възнаграждения, във връзка с разпоредбата на чл.6, ал.3 от КСО?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка, предвид нормативната уредба и предоставената компетентност на Националната агенция за приходите, изразявам следното принципно становище:
Съгласно разпоредбите на чл.244, ал.1 и 2 от Търговския закон (ТЗ), при едностепенна форма на управление акционерното дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица. Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите, или от едноличния собственник (чл.244, ал.7 от ТЗ).
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване за държавното обществено осигуряване (ДОО). Съгласно чл.10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или 4а, ал.1и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
На основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
В случаите, в които се получават възнаграждения само за участие в заседания на управителни съвети или други органи на търговското дружество, осигурителните вноски се дължат върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималния размер на осигурителния доход, изчислен пропорционално на броя на дните, за които е изплатено възнаграждение.
Осигурителните вноски за ДОО се дължат върху доходите от трудова дейност. Съгласно чл.6, ал.2 от КСО, доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.
В разглеждания казус, за да са налице необходимите предпоставки за възникване на задължение за осигуряване на лицата, избрани за членове на Съвета на директорите на АД следва да е налице:
?Полагане на труд от лицата в качеството им на членове на Съвета на директорите, т.е. упражняване на трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО;
?Влязло в сила решение на компетентния орган на АД – Общото събрание на акционерите, съгласно което дружеството дължи възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за положения от тях труд.
Следва да се има в предвид, че за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл.4 (например по чл.4, ал.1, т.1 и чл.4 ал.1, т.7), осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по реда определен в чл.6, ал.10 от КСО.
За отговор навъпросите, свързани с приложението на трудовото законодателство и изплащането на обезщетения, следва да отнесете съответно към Дирекция „Инспекция по труда” и ТП на НОИ.
Без оглед на горното Ви уведомявам, че съгласно разпоредбите на чл.85 от Данъчно – процесуалния осигурителен кодекс и във връзка с разпоредбата на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за НАП, регистрираното лице е длъжно да посочва идентификацията (фирма и ЕИК, издаден от Агенцията по вписванията) и адреса си за кореспонденция в подаваните от него декларации, в цялата кореспонденция с Националната агенция за приходите, както и когато това се изисква в нормативен акт.

Оценете статията

Вашият коментар