КСО, чл.4, aл. 6,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 4,ЗБДОО, чл.9, aл. 1, т. 2

2_540/06.07.2017
КСО – чл.4, ал.3, т.2;
чл.4, ал.6;
ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2 и 4;
ЗБДОО – чл.9, ал.1, т.2;
В запитването поставяте въпроса, като пенсионер по възраст и осигурителен стаж, следва ли за заплащате здравни осигуровки и ако трябва колко трябва да заплащате на месец.
След направена справка в информационните масиви на НАП, програмен продукт “СУП“ се установи, че Вие като едноличен собственик на капитала на търговско дружество се осигурявате като лице, упражняващо трудова дейност като съдружник в търговско дружество от 04.12.2009г.
С оглед изложеното и при сега действащата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Кръгът на лицата, които подлежат на социално осигуряване е определен в чл.4 и 4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Съгласно чл.4, ал.3, т.2 от КСО, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества.
В чл.4, ал.6 отКСО е указано, че лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2, 4 – 6 от с.з., на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание. Следователно лицата, регистрирани като упражняващи трудова дейност в търговско дружество, когато имат отпусната пенсия може да упражнят правото си на избор и да изберат да не правят вноски за държавното обществено осигуряване.
Кръгът на лицата, които подлежат на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса е определен в чл.33 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Съгласно разпоредбата на чл.33, ал.1, т.1 от ЗЗО, задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава.
На основание чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО, здравноосигурителната вноска за пенсионерите е върху размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях. Здравноосигурителната вноска за тези лица е за сметка на държавния бюджет. От горецитираното е видно, че няма нормативно изискване пенсионерите да правят здравноосигурителни вноски за своя сметка, тъй като дължимите от тях здравноосигурителни вноски са за сметка на държавния бюджет.
Възникват обаче случаи, в които въпреки че лице е пенсионер, то дължи здравноосигурителни вноски за своя сметка, тъй като в ЗЗО липсва разпоредба подобна на тази на чл.4, ал.6 от КСО, която да дававъзможност за изключване на пенсионерите от кръга на задължително осигурените лица.
Поради това, на основание чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО, лицата по чл.4, ал.3, т.2 от КСО включително и когато получават пенсия, се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т.3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал.9 от КСО. Вноските се внасят за сметка на самоосигуряващите се лица до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, а окончателната осигурителна вноска най-късно в срока за подаване на данъчната декларация по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Следователно, лице, упражняващо трудова дейност като съдружник в търговско дружество, трябва задължително да внася за своя сметка ежемесечни авансови здравноосигурителни вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Размерът на вноската е8 на сто.
Съгласно чл.9, ал.1, т.2 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2017г., от 01.01.2017г., минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица е както следва :
а) до 5400 лв. – 460 лв.;
б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;
г) над 7500 лв. – 600 лв.’

Оценете статията

Вашият коментар