ЗЗО, чл.40, aл. 5

2_55/ 16.01.2012 г.
ЗЗО-чл.40, ал.5
Със запитването което е второ по ред, свързано със здравното осигуряване на дъщеря Ви, желаете да разберете може ли да се внесат разсрочено дължимите от неяздравноосигурителни вноски за минало време, като едновременно с това внасяте и месечните вноски за 2012 г.
При така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна база, свързана със здравното осигуряване, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.5, т.1 и т.3 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ , задължителното здравно осигуряване се осъществява на принципите на задължително участие при набирането на вноските и солидарност на осигурените при ползването на набраните средства.
Кръгът на лицата които подлежат на задължително здравно осигуряване е определен в чл.33 от ЗЗО и на основание на тази разпоредба, задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава.
В този смисъл внасянето на задължителнитездравноосигурителни вноски, не зависи от субективната воля на лицето, а произтича от законово задължение, в случая уредено с чл.33, ал.1 и чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/.
В изпълнение на законовите норми, дъщеря Ви дължи здравноосигурителни вноски на основание чл.40, ал.5, т.1 от ЗЗО и следва да внася както текущите си месечни вноски /за 2012 г., в размер на 16.80 лв месечно/ така и дължимите за останалите периоди, ведно с дължимата лихва за забава. Внесените от лицата здравноосигурителни вноски формират здравноосигурителен статус за съответните периоди.
Лицата които не са здравноосигурени на друго основание, се осигуряват за своя сметка като правят вноскидо 10-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят.
Здравноосигурителните вноски се внасят по банков път по сметката за набиране на здравноосигурителни вноски в съответната териториалната дирекция на НАП или с пощенски запис по приходен код 560405 – ”вноски отлица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО”. В преводното нареждане /вносната бележка/или пощенския запис, задължително трябва да фигурират и трите имена, единният граждански номер на лицето ипериода за който се отнасят вноските.
Възстановяването на здравноосигурителните права става при условие, че са платени всички здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца, като правата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски. Заплащането на дължимите здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца, с оглед възстановяване на осигурителни права от осигуреното лице, не отменя задължението от невнесениздравноосигурителни вноски преди този период.
В допълнение на казаното дотук, обръщам Ви внимание и за следствия от неизпълнение на задължението, лицето да се осигурява здравно.
Националната агенция за приходите установява публичните вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски. Публични държавни вземания са и вноските за здравно осигуряване, които се дължат по силата на Закона за здравно осигуряване. Данъчните и осигурителните задължения на лицата подлежат на окончателно установяване по основание и по размер чрез извършване на ревизия.
Публичните задължения за здравноосигурителни вноски, възникнали по силата на ЗЗО, които са установени по основание и по размер и не са изпълнени доброволно от задължените лица, подлежат на принудително събиране.
За лицата,които не плащат дължимите осигурителни вноски за срок, по-дълъг от три месеца и/или не са изпълнили задължението си за подаване на декларация по чл.40, ал.5, т.2 от ЗЗО /Образец № 7/ в чл.103 и 104 от ЗЗО е предвидена административнонаказателна отговорност – глоба. Налагането на наказание не изключва задължението за заплащане на дължимите вноски заедно с предвидената в закона лихва.
Подробна информация за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите върху тях може да получите в компетентната териториалните дирекция/офис на НАП, в случая Офис Силистра или на интернет страницата на НАП /www.nap.bg/, чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор”. На единния телефонен номер на НАП – 0700 18 700, на цената на градски разговор от цялата страна, гражданите също могат да получат отговори на въпроси свързани с деклариране и плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски.

Оценете статията

Вашият коментар