КСО, чл.4, aл. 6,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 6,ДОПК, чл.128,ДОПК, чл.129

2_659/22.08.2017г.
КСО – чл.4, ал.6
НООСЛБГРЧМЛ – чл.1, ал.6
ДОПК – чл.128 и чл.129
Във връзка с получени от ТП на НОИ ….. писма, с искане заизвършване на проверка за определяне размера на дължимите осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица, на които е отпусната пенсия, описвате следната фактическа обстановка: от лицата не е подавана декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, с която същите да заявят изрично желание за осигуряване. За периода от датата на отпускане на пенсията до датата на получаване на разпореждане за пенсиониране, а в някои случаи и след това, лицата са подавали осигурителни декларации обр.№1 и декларации обр.№6 и са внасяли осигурителни вноски за ДОО.
С цел коректното предоставяне на исканата информация, поставяте следните въпроси:
1.Дължими ли са внесените от лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4 от КСО осигурителни вноски за ДОО за периода от датата на отпускане на пенсията до датата на получаване на разпореждане за пенсия?
2.В случай, че същите не са дължими, подлежат ли на възстановяване по реда на чл.129 от ДОПК?
3.В кой момент самоосигуряващото се лице следва да подаде декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, съгласно разпоредбата на чл.1, ал.6 от НООСЛБГРЧМЛ при желание за осигуряване за фондовете на ДОО, при положение, че осигуряване възниква не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена, а същата може да бъде подадена едва след получаване на разпореждане за пенсиониране?
4.Подлежат ли на възстановяване по реда на чл.129 от ДОПК, внесените от самоосигуряващите се лица осигурителни вноски, за периоди след датата на отпускане на пенсия, при положение, че не е подадена декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, съгласно разпоредбата на чл.1, ал.6 от НООСЛБГРЧМЛ?
С оглед изложеното в запитването и при сега действащата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.4, ал.6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват социално по свое желание в случаите, когато упражняват дейностите по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4 от КСО. Следователно, предвид цитираната разпоредба, лицата, които имат отпусната пенсия не подлежат на задължително осигуряване по реда на чл. 4, ал. 3 от КСО, освен при изразено изрично желание от тяхна страна. Това те извършват по предвидения с Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и на морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) ред (чл.1, ал.6 от НООСЛБГРЧМЛ).
Следва да се отбележи, че за времето от датата на възникване на основанието за получаване на пенсия до датата на отпускане на пенсията с разпореждане от длъжностно лице на НОИ, тече един период от време, през който все още правото на лицето на пенсия не е обективирано в надлежен документ по законоустановения ред. През това време то не би могло да се възползва от правото да не внася осигурителни вноски, дадено му с разпоредбата на чл.4, ал.6 от КСО. Едва след признаване на това право то би могло да избере дали да се осигурява социално. До този момент обаче, лицето дължи осигурителни вноски за своя сметка, тъй като все още не притежава качеството на пенсионер и упражнява трудова дейност, която е основание за задължително осигуряване по реда на чл.4, ал.3, т. 1-4 от КСО.
Внасяни от лицето осигурителни вноски за периода от датата на отпускането на пенсията до датата на разпореждането не подлежат на възстановяване, поради това, че са внасяни правомерно и на законово основание.
От момента, от който има разпореждане, с което на лицето се отпуска пенсия, то може да се възползва от разпоредбата на чл.4, ал.6 от КСО. Както вече бе упоменато, в чл.1, ал.6 от НООСЛБГРЧМЛ е посочено, че лицата по чл.4, ал.3, т. 1, 2 и 4 – 6 от КСО, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред. Този ред включва подаването на декларация (образец ОКд-5),която попълват лицата-пенсионери, които желаят да се осигуряват. В декларация образец ОКд-5 е предвидено поле, където самоосигуряващото се лице в качеството на пенсионер може да изрази желанието си да се осигурява (от 01.01.2013 г. текстът в декларацията е “Пенсионер съм и желая да се осигурявам“).
В случай, че изрично с подаването на декларация образец ОКд-5 не изразят желание за осигуряване, следва да се приеме, че лицата не желаят да се осигуряват заДОО и ДЗПО. В този случай внесените след датата на пенсионното разпореждане социални вноски подлежат на прихващане и/или възстановяване по реда на чл.128 и чл.129 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Декларация образец ОКд-5 може да бъде подадена от момента, от който лицето, което е придобило качеството „пенсионер“ с пенсионното разпореждане. Съгласно сега действащата редакция на изречение второ на чл.1, ал.6 от НООСЛБГРЧМЛ, за тези лица осигуряването възниква от датата, посочена в декларация образец Окд-5. Редакцията на разпоредбата, действаща за периода 2013-2016г. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2013г.) гласи, че за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, на които е отпусната пенсия, осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията по ал. 2, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.

Оценете статията

Вашият коментар