ЗДДФЛ, чл.29

2_660/13.03.2009г.
ЗДДФЛ, чл. 29
Отправено е писмено запитване, в което е описана следната фактическа обстановка:Училищетое сключилограждански договор с актьор от Драматичен театър „………” с предмет на договора да работи като ръководител научилищния театрален състав по програма„Училище, музика, театър”.
Във връзка с описаната фактическа обстановка сапоставенивъпроси, свързани с определяне вида на дохода иразмера на нормативно признатите разходи по чл. 29 от ЗДДФЛ както следва:
1.следва ли придобитият доход да бъде определен като възнаграждение на артист-изпълнител по чл. 29, т. 1, б. „б” ибъде намален с40 на сто разходиили
2.придобитият доход е възнаграждение по извънтрудови правоотношениясъгласно чл. 29, т. 2 и следва да бъденамален с разходи в размер на 25 на сто.
Предвид изложеното и съобразно относимата нормативна уредба изразявам следното становище:
На основаниечл. 29 от Закона за облагане доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалявас разходи за дейността както следва:
1.с 40 на сто заавторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнител / чл. 29, т. 1, б „б”/.
2. с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения / чл. 29, т. 2/.
В чл. 74 от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/, като „артист- изпълнител” е определено физическото лице, което пее, свири,танцува, рецитира, играе, режисира, дирижира, коментира, озвучава роля или изпълнява по другначин произведение, цирков или вариететен номер, номер с кукли или фолклорна творба.
„Извънтрудови правоотношения”по см .на т. 30 от § 1, ДР на ЗДДФЛ са правоотношенията различни от тези по т. 26 ”трудови правоотношения”, т. 28 ”упражняване на занаят” и т. 29„упражняване на свободна професия”, по силата накоитосе дължипостиганетона определен резултат от физическо лице, което не е едноличен търговец.
Към запитването не е приложендоговора сключен междуучилището и физическото лице – актьор от който да са видни конкретнитезадължения налицето, с оглед правилното квалифициране наизплащания доход.
Доколкото уговорените дейности биха могли да бъдатсвързани с игра или режисиране на музикални и театрални постановки, изплатеният доход, може да бъдеопределен като доход на артист – изпълнител.В случай, че уговорените дейности са свързани с организирането, обучението и осигурявяне на целия процес по подготовката и представянето на различни сценични произведенияи тази дейност не може да бъде определенакато изпълнения на артист-изпълнител, то при определяне на облагаемият доход, не следва да се приспадат 40 на сто разходи. В този смисъл придобитите по извънтрудови правоотношения–доходи наръководителя на училищентеатрален съставследва да бъдат намалени с разходи за дейността в размер на 25 на сто.

Оценете статията

Вашият коментар