ЗДДФЛ, чл.35, т. 6

2_657/23.04.2012
ЗДДФЛ, чл.35, т.6
Отправили степисмено запитванедоДирекция ОУИ-…. свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /.
Според фактите от запитването през м. ноември 2011 г., сте получили награда от Кмета на гр….. на основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА за отличен успех в Медицинския колеж към Медицинския университет –………
Въпросът който поставяте е: Полученият доход от награда подлежи ли на облагане с данък?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите изразяваме следното становище:
Доходите на местните физически лица са обект на облагане по реда на ЗДДФЛ. Предвид разпоредбата на чл.6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.
В съответствие с нормата на чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ на облагане по реда на същия закон подлежат доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Като необлагаеми в чл.13, ал.1, т.22 от ЗДДФЛ са посочени единственопредоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, както и наградите на лауреати на конкурсипо проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд”Култура”.
Предвид изложеното Вашият доход е облагаеми попада в обхвата на чл.35, т.6 от ЗДДФЛ, всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или ЗКПО, и неговият размер е брутната сума на получената награда.
Тези доходи не подлежат на авансово облагане, а се облагат само на годишна база.Годишната данъчна основа се формира по реда на чл.36 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда начл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване.
Съгласно чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от закона. Общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи по чл. 25/доходи от трудови правоотношения/, чл.30/доходи от друга стопанска дейност/, чл.32/доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество/, чл.34/доходи от прехвърляне на права или имущество/ и чл.36/доходи от други източници/ от ЗДДФЛ, намалена с предвидените в същия закон данъчни облекчения (чл.17 от ЗДДФЛ).
Следователно получената награда от Община -….. подлежи на деклариране чрез подаване на годишна данъчна декларация до 30 април 2012 г./ чл.53, ал.1 от ЗДДФЛ/. Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа се определя, като общата годишна данъчна основа по чл.17 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
В общата годишна данъчна основа не се включват доходите на местните физически лицапо чл.38 от ЗДДФЛ обложени с окончателен данък.
На основание чл.54, ал.1 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице.

Оценете статията

Вашият коментар