КСО, чл.5, aл. 4, т. 1,КСО, чл.9, aл. 2, т. 3,КСО, чл.5, aл. 6,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1, буква б,КТ, чл.160, aл. 3

Изх. № М-26-О-65
Дата: 21.01.2014 год.
КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1;
КСО, чл. 5, ал. 6;
КСО, чл. 9, ал. 2, т. 3;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б”;
КТ, чл. 160, ал. 3.
Във връзка с поставените въпроси в получено по електронна поща писмо в ЦУ на НАП вх. № М-26-О-65/29.11.2013 г. и с оглед относимите нормативни разпоредби изразяваме следното принципно становище:
В писмото е посочено, че на основание чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/, считано от 16 септември 2013г. служител е в неплатен отпуск за един ден.
Поставен е въпрос как следва да бъде попълнена коректно декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице”, приложение № 1 към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО осигурителите представят данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване. На основание чл. 5, ал. 6 от КСО съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на тези декларации се определят с издадената от министъра на финансите Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Според разпоредбата на чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО, за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година. Видно от изложеното в писмото Ви, ползваният от лицето един ден неплатен отпуск не попада в хипотезата на чл. чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО.
За времето на неплатения отпуск, когато лицето не подлежи на здравно осигуряване на друго основание се дължат здравноосигурителни вноски върху доход, определен по чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за здравното осигуряване. Съгласно тази разпоредба от ЗЗО вноската за здравно осигуряване е върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/, и е изцяло за сметка на осигуреното лице – когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя – когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой.
В съответствие с разпоредбата на чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО, когато неплатеният отпуск по КТ, не се зачита за осигурителен стаж, за въпросният служител, декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице“ за месец септември 2013 г. се попълва по следния начин:
?В полето на т. 12 „Вид осигурен“ се попълва код 01, при условие, че лицето не е обхванато от следващите кодове за вид осигурено лице;
?Полето на т. 13 „Код продължаване на осигуряването“ – не се попълва;
?Във втората позиция от полето на т. 14 „Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено“ се попълва – 17;
?В първата позиция от полето на т. 15 „Последен ден в осигуряване“ се попълва – 15;
?Полетата на т. 16 „Дни в осигуряване – общо“ се попълват по следния начин – 11988;
?В полето на т. 27 „Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване“ – се попълва осигурителният доход по чл. чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗЗО, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване за времето в неплатен отпуск;
?В полето на т. 28 „Процент осигурителна вноска за здравно осигуряване върху сумата в т. 27“ за 2013 г.се попълва процентът здравноосигурителна вноска – 8.
Освен посочените, попълват се задължително и данните идентифициращи лицето и осигурителя (като: код на задълженото лице, ЕГН и др.), както и всички необходими полета при код за вид осигурен 01 (като: код икономическа дейност за осигурения, отработени часове, осигурителен доход, процент вноски и др.).
В случаите на неплатен отпуск по КТ, който се зачита за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО в посочената от Вас хипотеза декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице“ за месец септември 2013 г. може да се попълни по следния начин:
?В полето на т. 12 „Вид осигурен“ се попълва код 01, при условие, че лицето не е обхванато от следващите кодове за вид осигурено лице;
?Полето на т. 13 „Код продължаване на осигуряването“ – не се попълва;
?Полето на т. 14 „Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено“ – не се попълва;
?Полето на т. 15 „Последен ден в осигуряване“ – не се попълва;
?Полетата на т. 16 „Дни в осигуряване – общо“ се попълват по следния начин – 02088;
?Полето на т. 16.1 „Отработени и други дни с осигурителни вноски“ – 19 (попълват се в две позиции дните с осигурителни вноски);
?Полето на т. 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“ – 01 (в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, който се зачита за осигурителен стаж).
?В полето на т. 27 „Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване“ – се попълва осигурителният доход по чл. чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗЗО, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване за времето в неплатен отпуск;
?В полето на т. 28 „Процент осигурителна вноска за здравно осигуряване върху сумата в т. 27“ за 2013 г.се попълва процентът здравноосигурителна вноска – 8.
Попълват се задължително и данните идентифициращи лицето и осигурителя (като: код на задълженото лице, ЕГН и др.), както и всички необходими полета при код за вид осигурен 01 (като: код икономическа дейност за осигурения, отработени часове, осигурителен доход, процент вноски и др.).
ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *