Становище по запитване, касаещо прилагането на данъчното и осигурителното законодателство.

Изх. № М-26-П-64
Дата:20.04.2012 год.
ДОПК, чл. 38;
ДОПК, чл. 39.

ОТНОСНО: Становище по запитване, касаещо прилагането на данъчното и осигурителното законодателство.
Във връзка с Ваше писмо, постъпило по електронен път в ЦУ на НАП с вх.№…………………………., свързано с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство, моля да имате предвид следното:
Съгласно разпоредбата на чл.38, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от задълженото лице по реда, установен в Закона за Националния архивен фонд, в следните срокове:
1. ведомости за заплати – 50 години;
2. счетоводни регистри и финансови отчети – 10 години;
3. документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
4. всички останали носители – 5 години.
След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация по чл.38, ал. 1 от ДОПК (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават (чл.38, ал.2 от ДОПК).
На основание чл.39 от ДОПК ревизираните или проверяваните лица са длъжни да осигурят на органите по приходите достъп до автоматизираните си информационни системи, продукти или архиви, когато събирането, съхраняването и обработката на информацията по чл. 38 от ДОПК се извършва по този начин.
Необходимо е да се подчертае, че данъчното законодателство не допуска документи, които са съставени на хартиен носител за целите на данъчно-осигурителния контрол, да бъдат унищожавани от задължените лица преди изтичането на сроковете за тяхното съхраняване по чл.38 от ДОПК.

/КР. СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *