КСО, чл.5, aл. 4,КСО, чл.6, aл. 10,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7

1_56/07.04.2010 г.
КСО,чл.5, ал.4, чл.4, ал.1, т.7и чл.6, ал.10
Във връзка с Ваше запитване, постъпило с вх.№ ………2010 г. в Дирекция „ОУИ” – гр…….., изразяваме следното становище :
Съгласно изложената фактическа обстановка, лице е назначено за прокурист по трудов договор в търговско дружество и е осигуряван върху максимален осигурителен доход. Успоредно с това, лицето е назначено за управител в друго ЕООД в което собственик на капитала е юридическо лице. За тази си дейност като управител не получава възнаграждение.
Въпросът, които се поставя е дължат ли се осигурителни вноски за лицето като управител, след като не е собственик на капитала и не получава възнаграждение и какви декларации за осигуряването се подават в НАП?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на осигурителното законодателство, изразяваме следното принципно становище:
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че собственик на ЕООД е юридическо лице. В този смисъл, липсва законово основание управителя на дружеството да се осигурява като самоосигуряващо се лице, тъй като в конкретния случай той не е собственик или съдружник в търговското дружество.
На основание чл.10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 и 4а, ал.1 от с.з. и продължава до прекратяването й.
Съгласно чл.4, ал.1, т.7 от КСО лицата, които упражняват трудова дейност като изпълнители по договори за управление и контрол в търговски дружества подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
Обстоятелството, че в съдебното решение лицето е вписано като управител не е достатъчно основание за възникване на задължението за осигуряване като такъв. Дейността по управлението на фирмата срещу определено възнаграждение в договор за управление и контрол, съответно в дружествения договор, учредителен акт или решение на съответния орган на дружеството или по друг начин обуславя реда за осигуряване на лицето на основание чл.4, ал.1, т.7 от КСО.
В сила от 01.01.2010 г., на основание чл.6, ал.3 от КСО осигурителните вноски за тези лица се дължат върху получените включително начислените и неизплатени брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по малко от минималния осигурителен доход по икономически дейност и квалификационни групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
Тъй като в запитването сочите единствено, че „лицето е назначено”, но „не получава възнаграждение за дейността като управител”, приемаме, че за лицето е определено такова възнаграждение, поради което същото ще подлежи на осигуряване по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО.
За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл.4 от КСО, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход при спазване последователността на доходите, определена в чл.6, ал.10 от КСО.
Когато по трудовото правоотношение е достигнат максималния размер на месечния осигурителен доход, за който е възникнало задължение за внасяне на осигурителни вноски, върху останалите доходи от дейност на друго основание, не се дължат осигурителни вноски.
На основание чл.5, ал.4 от КСО работодателите/осигурителите периодично представят данни поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване както и за сумите за дължимите осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО, фонд ГВРС и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица по ред, определен с Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
На основание чл.3, ал.7/нова-ДВ,бр.3/2009 г., в сила от 01.01.2009 г./ от Наредба Н-8/ 29,12,2005 г., за лицата, осигурени на повече от едно основание по чл.4 от КСО, се подава декларация обр.№ 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход. Дните в осигуряване се попълват в т.16.4 – дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж. Не се попълва осигурителен доход и проценти осигурителни вноски.

Оценете статията

Вашият коментар