КСО, чл.6, aл. 11

2_1726/08.07.2009г.
КСО – чл.6, ал.11
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вие изплащате групова застраховка „Живот” за работниците и служителите си. В застрахователното дружество посочвате средносписъчен брой на персонала.
Въпросът, които поставяте е следва ли да се внасят социални и здравни осигуровки за персонала?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Изплатените разходи /премии/ за застраховка „Живот” имат характер на социални разходи, съгласно чл.204, т.2, буква „а” от Закона за корпоративното подоходно облагане.
Съгласно чл.6, ал.11 от Кодекса за социално осигуряване, върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл.4, ал.1 в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски за фонд „Пенсии”.
В чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба за елементите на възнаграждението и доходите върху които се правят осигурителни вноски са определени социалните разходи, върху които не се дължат осигурителни вноски – „Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи за издръжка на столове (включително за поевтиняване на храната в тях), на здравни и лечебни заведения, детски заведения, почивни бази, поддържане на културни потребности на работниците и служителите, вноски за доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация, както и върху еднократните помощи в пари или в натура, изплащани на работниците и служителите за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, при смърт на член от семейството или при други случайно настъпили събития. Осигурителни вноски не се начислявани внасят върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на работници и служители, включително на лицата, работещи по договори за управление, при условията на чл.209, ал.1от Закона за корпоративното подоходно облагане”.
В цитираните разпоредби разходите за застраховки „Живот” не са включени в социалните разходи, върху които не се начисляват и внасят осигурителни вноски.
Друг извод за дължимост на вноски за социално осигуряване може да се изведе, по аналогия на „противното” и от разпоредбата на чл.2а, съгласно която осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт.
От гореизложеното може да се направи извода, че върху премиите по застраховки „Живот”, направени от работодателя в полза на работниците и служителите се дължат осигурителни вноски на основание чл.6, ал.11 от КСО и чл.2, ал.1 от Наредба за елементи на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
Вноските са за фонд „Пенсии”, а за родените след 31.12.1959г. и за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд (аргумент чл.127, ал.1 и чл.157, ал.6 от КСО). Предвид уреденото по силата на чл.40, ал.1, т.1 от Закона за здравното осигуряване уеднаквяване на осигурителния доход за държавното обществено осигуряване и здравното осигуряване, върху средствата за социални разходи се дължат и здравноосигурителни вноски.

Оценете статията

Вашият коментар