КСО, чл.6, aл. 2, т. 3,КСО, чл.6, aл. 3,КСО, чл.6, aл. 10,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,НООСЛБГРЧ, чл.2, aл. 3,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.4, aл. 4

2_491/21.03.2012
КСО- чл.4, ал.1, т.7;
чл.4, ал.3, т.2;
чл.4, ал.4;
чл.6, ал.2, т.3 и ал.3
чл.6, ал.10;
НООСЛБГРЧМЛ – чл.2, ал.3;
ОТНОСТНО: Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице
В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че сте единствен управител и собственик на капитала на ЕООД. Притежавате и ЕТ ….., чрез който се осигурявате.
Поставяте въпрос за това дали е необходимо да внасяте задължителни осигурителни вноски и като управител на ЕООД?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба, изразявам следното становище:
Едноличния собственик на капитала и управител в ЕООД, може да се осигурява по реда на чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), т.е. като самоосигуряващо се лице и/или по договор зауправление и контрол по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО.
Ако управителя на ЕООД упражнява трудова дейност, има определено или договорено възнаграждение, той следва да се осигурява по договор за управление и контрол.
Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица върху всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност на съответното търговско дружество и квалификационна група професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл.6, ал.2, т.3 и ал.3 от КСО).
Ако управителя упражнява трудова дейност, но няма определено или договорено възнаграждение, то осигуряването следва да се провежда по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО.
Съгласно разпоредбите на чл.4, ал.3, т.2 от КСО, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества. Тези лица по свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО).
Съгласно чл.2, ал.3 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето.
Следва да имате в предвид, че съгласно разпоредбите на чл.6, ал.10 от КСО, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал.1 и 2 от КСО;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Следователно в хипотезата, в която Вие упражнявате трудова дейност като самоосигуряващо се лице в ЕТ и дейност с личен труд, в качеството Ви на собственик на ЕООД имате възможност да изберете, през което от основанията за самоосигуряване да внасяте задължителните си авансови осигурителни вноски.
В хипотезата, в която имате определено и/или договорено възнаграждение за дейността Ви по управление в ЕООД и упражнявате дейност като самоосигуряващо се лице – собственик в ЕТ, следва да внасяте задължителни осигурителни вноски и на двете основания, при съобразяване реда, посочен в чл.6, ал.10 от КСО.

Оценете статията

Вашият коментар